Varumärkesförordning (2011:594)

28 av 70 paragrafer (40 %) har ändrats i varumärkesförordning (2011:594) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1840). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 kap. 3 §

  Patent- och registreringsverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i varumärkesregistret och i diariet över varumärkesärenden. Förordning (2018:389)

1 kap. 6 §

  Har upphhävts genom förordning (2018:389)

1 kap. 8 §

  I varumärkesregistret ska det, utöver vad som framgår av 2 kap. 23 § varumärkeslagen (2010:1877), antecknas uppgift om
   1. varumärkets registreringsnummer,
   2. ansökningsnummer,
   3. ingivningsdagen enligt 2 kap. 1 a § varumärkeslagen och registreringsdagen,
   4. innehavarens namn eller företagsnamn och postadress,
   5. de varor eller tjänster som varumärket är registrerat för och de klasser som varorna eller tjänsterna tillhör,
   6. hur figurelementen i varumärket har klassificerats,
   7. sådant undantag från skydd för en del av varumärket som avses i 2 kap. 12 § varumärkeslagen,
   8. prioritet,
   9. att märket är registrerat såsom i hemlandet, och
   10. ombuds namn eller företagsnamn och postadress.

Om en beskrivning av varumärket har getts in, får beskrivningen tas in i registret.

I registret får uppgift om innehavarens och ombuds e-postadress antecknas. Förordning (2018:1840)

1 kap. 8 a §

  Patent- och registreringsverket ska anteckna i varumärkesregistret den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts enligt 3 kap. 2 § första stycket varumärkeslagen (2010:1877). Förordning (2018:1840)

1 kap. 12 §

  En anteckning om överlåtelse eller annan övergång av rätten till ett registrerat varumärke ska innehålla den nya innehavarens namn eller företagsnamn och postadress samt uppgift om dagen för den handling som utvisar rättens övergång. Förordning (2018:1840)

1 kap. 13 §

  En anteckning om licens som avser ett registrerat varumärke ska innehålla licenshavarens namn eller företagsnamn och postadress. Är licenshavarens rätt begränsad ska detta antecknas, om sökanden begär det.
Förordning (2018:1840)

1 kap. 15 §

  En registrering av ett avtal om pantsättning av ett registrerat varumärke ska innehålla uppgift om panthavarens namn eller företagsnamn och postadress, dagen för pantupplåtelsen, dagen för ansökan om registrering och dagen för beslut om registrering. Förordning (2018:1840)

1 kap. 16 §

  Har rätten till ett registrerat varumärke utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom betalningssäkring, ska det efter anmälan antecknas i varumärkesregistret.

Har rätten till en ansökan om registrering av ett varumärke blivit föremål för en sådan åtgärd som avses i första stycket, ska det efter anmälan antecknas i diariet.
Förordning (2018:1840)

2 kap. 2 §

  Patent- och registreringsverket får meddela föreskrifter om att en handling som avses i 1 § får överföras elektroniskt till verket och på vilket sätt detta ska ske.

En handling som överförs elektroniskt ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

Verket får meddela föreskrifter om vilka elektroniska underskrifter som får användas. Förordning (2016:593)

2 kap. 3 §

  Om någon samtidigt ansöker om registrering av flera varumärken eller i övrigt begär någon åtgärd som berör flera varumärken, ska en särskild ansökan göras för varje märke, om inte något annat föreskrivs i denna förordning.

En ansökan om ändring av en anteckning om sökandens, innehavarens eller ombudets namn, företagsnamn eller adress får avse flera ansökningar eller registreringar om ansöknings- eller registreringsnumren för dessa anges.
Förordning (2018:1840)

3 kap. 1 §

  Har upphävts genom förordning (2018:1840)

3 kap. 2 §

  I ett ärende om registrering av ett varumärke ska sökanden, om Patent- och registreringsverket anser det nödvändigt, skriftligen beskriva märket och ange vad som karakteriserar det. Förordning (2018:1840)

3 kap. 3 §

  I fråga om indelning i klasser tillämpas Niceklassificeringen enligt Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken den 15 juni 1957, reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och i Genève den 13 maj 1977 (SÖ 1978:29).

I förteckningen över varor eller tjänster enligt 2 kap. 1 § första stycket 4 varumärkeslagen (2010:1877) ska sökanden ange de klasser som varorna eller tjänsterna hör till enligt Niceklassificeringen. Varorna eller tjänsterna ska anges i den ordning som följer av klassnumreringen.
Förordning (2018:1840)

3 kap. 5 §

  En kungörelse av ett beslut om registrering ska innehålla en återgivning av varumärket och de uppgifter som avses i 1 kap. 8 §.

Kungörelsen ska också innehålla uppgift om tidsfristen för invändning och vad invändningen ska innehålla.
Förordning (2018:1840)

3 kap. 6 §

  Patent- och registreringsverket får meddela närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet och om den återgivning av ett varumärke som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 varumärkeslagen (2010:1877). Förordning (2018:1840)

3 kap. 7 §

  Patent- och registreringsverket får begära att en invändning enligt 2 kap. 24 § varumärkeslagen (2010:1877) och andra handlingar som åberopas i ett invändningsärende ska ges in i fler än ett exemplar. Förordning (2018:1840)

3 kap. 9 §

  En ansökan om ändring i ett registrerat varumärke ska innehålla
   1. sökandens namn eller företagsnamn och postadress,
   2. uppgift om ombuds namn eller företagsnamn och postadress, om en tidigare antecknad uppgift har ändrats,
   3. uppgift om varumärkets registreringsnummer,
   4. tydlig uppgift om den ändring i varumärket som sökanden vill göra, och
   5. en återgivning av märket.

Är sökanden någon annan än den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret, ska sökanden bifoga en handling som styrker sökandens rätt till märket.
Förordning (2018:1840)

3 kap. 10 §

  En ansökan om delning av en registrering ska innehålla
   1. sökandens namn eller företagsnamn och postadress,
   2. uppgift om ombuds namn eller företagsnamn och postadress, om en tidigare antecknad uppgift har ändrats,
   3. uppgift om varumärkets registreringsnummer, och
   4. tydlig uppgift om hur varorna eller tjänsterna ska fördelas.

Är sökanden någon annan än den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret, ska sökanden bifoga en handling som styrker sökandens rätt till märket.
Förordning (2018:1840)

3 kap. 11 §

  En ansökan om förnyelse av en registrering ska innehålla
   1. sökandens namn eller företagsnamn och postadress,
   2. uppgift om ombuds namn eller företagsnamn och postadress, om en tidigare antecknad uppgift har ändrats, och
   3. uppgift om varumärkets registreringsnummer.

En ansökan som avser endast en del av en registrering ska innehålla uppgift om de varor eller tjänster som sökanden vill att registreringen ska omfatta efter förnyelsen samt vilka klasser registreringen då enligt sökanden kommer att omfatta.

Är sökanden i ett sådant fall som avses i andra stycket någon annan än den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret, ska sökanden bifoga en handling som styrker sökandens rätt till märket.

Om en förnyelse görs genom en inbetalning av förnyelseavgiften, ska samtidigt varumärkets registreringsnummer anges. Förordning (2018:1840)

3 kap. 12 §

  Patent- och registreringsverket ska underrätta innehavaren av ett registrerat varumärke om att registreringen av varumärket kommer att löpa ut senast sex månader före registreringsperiodens utgång.
Förordning (2018:1840)

5 kap. 1 §

  En ansökan om anteckning om överlåtelse eller annan övergång av rätten till ett registrerat varumärke, eller till ett varumärke som är föremål för en ansökan om registrering, ska innehålla uppgift om
   1. sökandens namn eller företagsnamn och postadress,
   2. ombuds namn eller företagsnamn och postadress, och
   3. varumärkets registreringsnummer eller, om anteckningen avser ett varumärke som är föremål för en ansökan om registrering, ansökningsnummer.

Tillsammans med ansökan ska sökanden ge in en handling som styrker varumärkesrättens övergång.

Gäller en överlåtelse eller annan övergång flera registrerade varumärken eller registreringsansökningar, får en enda ansökan göras, om såväl den tidigare som den nya innehavaren eller sökanden är densamma för samtliga märken och märkenas registreringsnummer eller ansökningsnummer anges.
Förordning (2018:1840)

5 kap. 2 §

  En ansökan om anteckning om licens som avser ett registrerat varumärke eller ett varumärke som är föremål för en ansökan om registrering ska innehålla uppgift om
   1. licenshavarens namn eller företagsnamn och postadress,
   2. ombuds namn eller företagsnamn och postadress, och
   3. varumärkets registreringsnummer eller, om anteckningen avser ett varumärke som är föremål för en ansökan om registrering, ansökningsnummer.

Begär sökanden en anteckning om att licenshavarens rätt är begränsad, ska ansökan också innehålla en uppgift om denna begränsning.

Tillsammans med ansökan ska sökanden ge in licensavtalet i original eller kopia eller ett utdrag ur handlingen.

Har licens upplåtits för flera varumärken, får en enda ansökan göras om anteckning av detta förhållande. Detta gäller under förutsättning att såväl varumärkets innehavare eller den som ansöker om registrering av varumärket som licenshavaren är densamma beträffande samtliga märken och att märkenas registreringsnummer eller ansökningsnummer anges.
Förordning (2018:1840)

5 kap. 3 §

  En ansökan om registrering av panträtt i ett registrerat varumärke eller i en ansökan om registrering av ett varumärke ska innehålla uppgift om
   1. panthavarens namn eller företagsnamn och postadress,
   2. ombuds namn eller företagsnamn och postadress,
   3. dagen för pantupplåtelsen, och
   4. varumärkets registreringsnummer eller, om pantsättningen avser en varumärkesansökan, ansökningsnummer.

Tillsammans med ansökan ska sökanden ge in pantavtalet i original eller en bestyrkt kopia.

En begäran om anteckning av ny panthavare ska innehålla uppgift om den nya panthavarens namn eller företagsnamn och postadress samt det registrerings- eller ansökningsnummer som anteckningen avser. Förordning (2018:1840)

5 kap. 5 §

  En anmälan av ombud ska innehålla uppgift om
   1. sökandens namn eller företagsnamn och postadress,
   2. ombudets namn eller företagsnamn och postadress, och
   3. ansöknings- eller registreringsnummer för den ansökan eller registrering som anmälan avser.

En anmälan av ombud får avse flera ansökningar eller registreringar, om ansöknings- och registreringsnumren för dessa anges och det är samma sökande eller innehavare och ombud för samtliga märken. Förordning (2018:1840)

6 kap. 11 §

  Patent- och registreringsverket får begära att en invändning enligt 5 kap. 11 § varumärkeslagen (2010:1877) och andra handlingar som åberopas i ett invändningsärende ska ges in i fler än ett exemplar. Förordning (2018:1840)

7 kap. 1 §

  Vid ansökan i ett varumärkesärende ska avgift betalas enligt följande.

Slag av ärende                     kronor
Elektronisk ansökan om registrering
      a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke    2 000
b) för varje klass utöver den första      1 000
Annan ansökan om registrering
      a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke    2 700
b) för varje klass utöver den första      1 000
Ansökan om delning av en ansökan om registrering,
för varje avdelad ansökan        1 500
Ansökan om delning av en registrering, för varje
avdelad registrering          1 500
Elektronisk ansökan om förnyelse
      a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke    2 000
b) för varje klass utöver den första      1 000
Annan ansökan om förnyelse
      a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke    2 500
b) för varje klass utöver den första      1 000
Om förnyelse söks efter registreringsperiodens
utgång tillkommer för varje klass      150
Ansökan om anteckning av ny innehavare eller
sökande, för varje anteckning        900
Ansökan om anteckning av licens, för varje
licensanteckning          900
Ansökan om ändring i ett varumärke      700
Ansökan om registrering av pantsättning eller
anteckning av ny panthavare        1 600
Återupptagningsavgift enligt 2 kap. 20 § andra stycket eller 2 kap. 34 § tredje stycket
varumärkeslagen (2010:1877)        500
Förordning (2018:1840)

7 kap. 8 §

  I ärenden i anslutning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken ska avgifter betalas till Patent- och registreringsverket med nedanstående belopp.

Slag av ärende            kronor
Begäran om omvandling av en registrering av ett EU-varumärke eller en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till en ansökan om nationellt varumärke som överlämnats till Patent- och registreringsverket enligt artiklarna 139 och 140
i Europaparlamentets och rådets förordning  
a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke    1 900
b) för varje klass utöver den första      900
Intyg enligt artikel 120.3 i Europaparlamentets
och rådets förordning          1 200
Förordning (2017:994)

8 kap. 1 §

  Patent- och registreringsverket är den behöriga svenska myndigheten för äkthetskontroll enligt artikel 110.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Verket ska senast den 31 mars varje år till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet ge in det statistiska underlag som avses i artikel 172.5 i Europaparlamentets och rådets förordning. Förordning (2017:994)

Whoops, looks like something went wrong.