Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

12 av 33 paragrafer (36 %) har ändrats i förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:757). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


2 §

  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Förordning (2014:74)

18 §

  Ansökan om bidrag ska göras skriftligen av organisationen.
Ansökan får överföras elektroniskt till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Förordning (2014:74)

19 §

  Ansökan ska innehålla uppgifter om antal medlemmar i organisationen, antal medlemmar i åldrarna 6-25 och antal medlemsföreningar. En revisor ska granska dessa uppgifter.
Revisorns rapport över granskningen ska bifogas ansökan.

Uppgifter om medlemmar och medlemsföreningar ska avse förhållandena den 31 december året innan ansökan ges in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, eller vid en annan tidpunkt som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bestämmer. Förordning (2014:74)

20 §

  Organisationen ska lämna de handlingar och uppgifter till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.
Förordning (2014:74)

24 §

  Vid bedömningen av storleken på organisationsbidrag enligt 10 § 1 och 2 ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ta hänsyn till om organisationen får annat statligt organisationsbidrag samt om organisationens medlemsföreningar får bidrag från Sveriges Riksidrottsförbund.
Förordning (2014:74)

25 §

  När Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fastställer storleken på organisationsbidraget till en barn- och ungdomsorganisation som företräder personer med funktionsnedsättning, får myndigheten beakta att organisationens verksamhet är särskilt resurskrävande.
Förordning (2014:74)

27 §

  En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som myndigheten begär.

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Förordning (2014:74)

28 §

  En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tillhandahålla de uppgifter som myndigheten behöver för att granska redovisningen. Förordning (2014:74)

29 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag och med vilka belopp. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till. Om möjligt ska myndigheten också redovisa bidragens effekter i förhållande till syftet med det statliga stödet enligt denna förordning. Förordning (2014:74)

31 §

  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 30 §, ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att efterge återkravet helt eller delvis. Förordning (2014:74)

32 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:74)

33 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om sådana organisationsbidrag som avses i 10 § 1 och 2 får dock inte överklagas. Förordning (2018:757)