Förordning (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun

3 av 9 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:686). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


2 §

  Torsås kommun får anordna nationella program i gymnasieskolan genom distansundervisning för elever från hela landet. Utbildningen får påbörjas senast vårterminen 2021.

Utbildningen som anordnas med stöd av denna förordning får inte räknas som sådan utbildning som ska erbjudas enligt 16 kap. 42 § skollagen (2010:800). Förordning (2019:686)

7 §

  Gymnasieexamen utfärdas av den brevskola som ansvarar för undervisningen. Förordning (2013:756)

9 §

  Torsås kommun ska medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.


Övergångsbestämmelser

2011:682
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 och gäller till och med den 30 juni 2017.
   2. Bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011.
   3. Genom förordningen upphävs förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås.
   4. För elever som har påbörjat utbildning före den 1 juli 2011, och fullföljer sin utbildning enligt de bestämmelser som gällde när utbildningen påbörjades, gäller den upphävda förordningen. Slutbetyg får dock utfärdas senast den 1 juli 2015. Förordning (2013:756)