Förordning (2011:683) om bidrag till internationella skolor

1 av 7 paragraf (14 %) har ändrats i förordning (2011:683) om bidrag till internationella skolor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2012:156). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2011:683) om bidrag till internationella skolor upphävdes 2016-01-01 genom SFS 2015:803


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


7 §

  Statens skolverk får meddela föreskrifter om det belopp per elev, program och inriktning som en kommun ska betala till en huvudman för en internationell skola på gymnasienivå i de fall som avses i 24 kap. 6 § skollagen (2010:800) om kommunen och huvudmannen inte kommer överens om beloppet. När Skolverket meddelar sådana föreskrifter ska de meddelas senast den 31 januari det kalenderår som föreskrifterna gäller för.

När Skolverket meddelar föreskrifter om beloppens storlek enligt första stycket ska de berörda kommunernas budgeterade bidragsbelopp och de berörda landstingens budgeterade kostnader för program och i förekommande fall inriktning ligga till grund för bidragsbeloppen. När föreskrifterna avser bidragsbeloppens storlek för utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som bestäms för naturvetenskapsprogrammet ligga till grund för beloppet.
Förordning (2012:156)

Whoops, looks like something went wrong.