Förordning (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen

4 av 15 paragrafer (27 %) har ändrats i förordning (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1508). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


2 §

  Utbildningen ska avse utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning, förlagd inom relevant verksamhet och ämne. Förordning (2014:1070)

8 §

   Träder i kraft 2022-01-01
Vid urval ska hänsyn tas till den sökandes meriter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. I stället för bestämmelserna om urval i 7 kap. 12 § andra stycket, 12 a-19, 23, 26 och 27 §§ högskoleförordningen (1993:100) får högskolan meddela föreskrifter om vilka urvalsgrunder som ska användas. Förordning (2018:1508)

11 §

  Ämneslärarexamen som avses i 9 § med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och som omfattar ämnesstudier i två undervisningsämnen avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng. För examen krävs att
   1. studenten har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning,
   2. kursfordringarna omfattar ämnesstudier om 150 högskolepoäng i två undervisningsämnen, och
   3. studenten inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för ämneslärarexamen som avses i första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket och om annat inte följer av andra stycket gäller de krav som anges för ämneslärarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen och som inte motsvaras av kraven i första stycket.

Första-tredje styckena gäller inte när examen omfattar ämnesstudier
   1. i två av undervisningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik, eller
   2. om totalt 180 högskolepoäng i två undervisningsämnen och omfattar undervisningsämnet bild eller musik.
Förordning (2017:894)

12 §

  Ämneslärarexamen som avses i 9 § med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och som omfattar ämnesstudier i tre undervisningsämnen eller två undervisningsämnen i de fall som avses i 11 § fjärde stycket avläggs på avancerad nivå. För examen krävs att studenten har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning.

Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för ämneslärarexamen som avses i första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen.
Förordning (2017:894)