Förordning (2011:7) om dansarutbildning

16 av 42 paragrafer (38 %) har ändrats i förordning (2011:7) om dansarutbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:511). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


3 §

  Om inte annat följer av denna förordning ska skollagen (2010:800), och skolförordningen (2011:185) tillämpas för den förberedande dansarutbildningen. Förordning (2011:922)

4 §

  Undervisningen ska omfatta de ämnen som anges i 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) med undantag för ämnet idrott och hälsa som ska ersättas med ämnet dans.

Undervisningstiden i ämnena bild och slöjd får inom ramen för skolans val reduceras med mer än 20 procent. Eleverna ska dock erbjudas undervisning utan reduktion i något av dessa ämnen inom ramen för elevens val.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om avvikelser från timplanen för grundskolan i bilaga 1 till skolförordningen (2011:185). Förordning (2019:511)

6 §

  Statens skolverk får meddela föreskrifter om kursplan och kunskapskrav för ämnet dans för årskurs 4-9. Skolverket får även meddela föreskrifter om bedömningsgrunder för de färdighetsprov som ska utgöra grund för antagning till den förberedande dansarutbildningen i dels årskurs 4-6, dels årskurs 7-9. När det gäller antagning till årskurs 7-9 får Skolverket också meddela föreskrifter om kompletterande moment och bedömningsgrunder för de momenten.
Förordning (2013:527)

7 §

  Läsåret får ha högst 240 dagar, varvid obligatorisk verksamhet får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar per dag.

Huvudmannen får besluta att elevernas skolarbete ska förläggas till annan tid än vad som gäller enligt 3 kap. 2-4 §§ skolförordningen (2011:185). Förordning (2013:527)

8 §

  Till den förberedande dansarutbildningen i årskurs 4-6 får bara de elever antas som vid färdighetsprov i dans inför jury uppvisat godtagbara förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. För antagning krävs dessutom en godkänd hälsoundersökning enligt 23 §.

En eller flera nya antagningar ska genomföras till den förberedande dansarutbildningen i årskurs 7-9. Ett beslut om att anta en elev ska grundas på färdighetsprov i dans inför jury. Även kompletterande moment får beaktas. Endast de elever som vid en samlad bedömning uppvisat godtagbara förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen får antas.
För antagning krävs dessutom en godkänd hälsoundersökning enligt 23 §.

Om det finns plats på utbildningen får nya antagningar enligt första och andra stycket genomföras till senare årskurser än årskurs 4 respektive årskurs 7. Förordning (2015:15)

12 a §

  Inom yrkesdansarutbildningen ska det finnas särskilt profilerade utbildningsvägar (nationella profiler). De nationella profilerna är klassisk balett och modern nutida dans. Förordning (2015:15)

14 §

  Yrkesdansarutbildning ska innehålla gymnasiegemensamma ämnen så som de anges för yrkesprogram i bilaga 2 till skollagen (2010:800). Ämnet idrott och hälsa ska dock ersättas med dansämnen. Förordning (2019:511)

15 §

  Statens skolverk får meddela föreskrifter om innehåll och examensmål för de nationella profilerna inom yrkesdansarutbildningen, bedömningsgrunder för de färdighetsprov som ska utgöra grund för antagning samt ämnesplaner och kunskapskrav för dansämnena.
Förordning (2015:15)

17 §

  För behörighet till yrkesdansarutbildning krävs förutom det som följer av 16 kap. 29, 30, 32 och 33 §§ skollagen (2010:800)
   - godkänd hälsoundersökning enligt 23 §, och
   - godkänt färdighetsprov i klassisk balett eller modern nutida dans. Förordning (2015:15)

18 a §

  Om det finns plats på utbildningen får nya antagningar genomföras till yrkesdansarutbildning inför det andra eller tredje läsåret. Förordning (2015:15)

19 §

  En elev som påbörjat en nationell profil inom yrkesdansarutbildningen har rätt att fullfölja utbildningen enligt 16 kap. 37 § skollagen (2010:800) om inte annat följer av 20 §. Förordning (2015:15)

22 a §

  Trots det som föreskrivs om anställning av lärare i 2 kap. 20 § skollagen (2010:800) får den som ska undervisa i ett dansämne på dansarutbildning enligt denna förordning anställas som lärare utan tidsbegränsning. Detta gäller dock bara om den sökande har tillräcklig kompetens för att undervisa i det aktuella ämnet eller på den aktuella kursen och det finns skäl att anta att den sökande är lämplig att bedriva undervisningen.
Förordning (2011:922)

22 b §

  Det som föreskrivs i 3 kap. 16 § andra stycket skollagen (2010:800) gäller inte betyg i dansämnen på dansarutbildning enligt denna förordning.

Om fler än en lärare bedriver undervisningen i dansämnet vid den tidpunkt då betyg ska sättas och dessa inte kan enas, ska betyget beslutas av rektorn. Förordning (2011:922)

23 §

  En elev får antas till dansarutbildning bara om eleven efter en hälsoundersökning, som innehållit både en allmänmedicinsk och en ortopedisk bedömning, har bedömts kunna genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skada på elevens hälsa eller utveckling. Förordning (2015:15)

25 §

  Bestämmelserna i 16 kap. 35 § skollagen (2010:800) om ansökan gäller inte yrkesdansarutbildning.

Ansökan om att antas till förberedande dansarutbildning och till en profil inom yrkesdansarutbildningen ska ges in till rådet för dansarutbildning senast vid den tidpunkt som rådet bestämmer.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om ansökan.
Förordning (2015:15)

38 §

  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2011:7
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.
Bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas i årskurs 4 eller årskurs 7 i grundskolan eller första läsåret i gymnasieskolan efter den 1 juli 2011.
   2. Genom denna förordning upphävs förordningen (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för en elev som påbörjat utbildning före den 2 juli 2011 i årskurs 4 t.o.m. 6 i grundskolan och för en elev som påbörjat utbildning i årskurs 7 t.o.m. 9 i grundskolan samt för en elev som påbörjat utbildning i gymnasieskolan för tiden där. Den upphävda förordningen gäller dock inte efter den 1 juli 2013.

2011:922

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013 i fråga om 22 b § och i övrigt den 1 augusti 2011. Förordning (2012:499)