Lag (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el

8 av 24 paragrafer (33 %) har ändrats i lag (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1449). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


2 kap. 1 §

  Ett nätföretag får inte bedriva överföring av el för annans räkning genom ett transmissionsnät utan certifiering enligt denna lag. Lag (2018:1449)

2 kap. 2 §

  Certifiering får beviljas efter ansökan av den som avser att bedriva överföring av el för annans räkning genom ett transmissionsnät om kraven i 3 kap. 1 a och 1 f-1 j §§ ellagen (1997:857) är uppfyllda.

I fråga om en person från tredje land, eller ett företag som kontrolleras av eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera personer från tredje land, krävs vidare att en certifiering inte äventyrar en trygg energiförsörjning i någon medlemsstat i Europeiska unionen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om krav för certifiering när det gäller en sådan person eller ett sådant företag som avses i andra stycket. Lag (2018:1449)

3 kap. 5 §

  Ett certifierat transmissionsnätsföretag ska till nätmyndigheten anmäla planerade transaktioner som har betydelse för bedömningen av om företaget uppfyller kraven i 3 kap. 1 a och 1 f-1 j §§ ellagen (1997:857). Lag (2018:1449)

3 kap. 6 §

  Nätmyndigheten ska ompröva en certifiering
   1. efter en anmälan enligt 5 §,
   2. efter en begäran från Europeiska kommissionen, eller
   3. om det annars finns anledning att anta att ett transmissionsnätsföretag inte uppfyller kraven i 3 kap. 1 a och 1 f-1 j §§ ellagen (1997:857). Lag (2018:1449)

3 kap. 7 §

  Nätmyndigheten ska återkalla en certifiering, om transmissionsnätsföretaget inte längre uppfyller kraven i 3 kap. 1 a och 1 f-1 j §§ ellagen (1997:857). Lag (2018:1449)

3 kap. 9 §

  Europeiska kommissionen och nätmyndigheten får begära att från ett transmissionsnätsföretag eller ett företag som producerar eller handlar med el få de upplysningar och få ta del av de handlingar som de anser behövas för att förutsättningarna för certifiering ska kunna bedömas.
Lag (2018:1449)

4 kap. 5 §

  Ett transmissionsnätsföretag ska till nätmyndigheten anmäla omständigheter som kan leda till att en eller flera personer från tredje land får kontroll över transmissionsnätsföretaget eller transmissionsnätet.
Lag (2018:1449)

5 kap. 1 §

  Nätmyndigheten utövar tillsyn över att transmissionsnätsföretag följer denna lag.
Lag (2018:1449)