Förordning (2011:714) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el

7 av 8 paragrafer (88 %) har ändrats i förordning (2011:714) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1584). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


1 §

  I denna förordning finns bestämmelser som ansluter till lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el. Förordning (2018:1584)

2 §

  En ansökan om certifiering ska vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten. Ansökan ska innehålla uppgifter om
   1. ledningar för vilka sökanden har nätkoncession eller har ansökt om nätkoncession, om ledningarna ingår i ett transmissionsnät,
   2. sökandens organisation och ägarförhållanden,
   3. huruvida någon på grund av avtal, bolagsordning, stadgar eller därmed jämförbara handlingar har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över sökanden eller att utse eller avsätta ledamöter i sökandens styrelse eller motsvarande ledningsorgan,
   4. huruvida någon annan än sökanden äger eller på annat sätt förfogar över tillgångar som används i nätverksamheten,
   5. företag som sökanden äger aktier eller andelar i eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över,
   6. namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för styrelseledamöter, verkställande direktör, firmatecknare och andra personer med liknande ställning hos sökanden,
   7. huruvida styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare eller annan person med liknande ställning hos sökanden har en motsvarande ställning i ett företag som producerar eller handlar med el eller naturgas eller på annat sätt utövar inflytande över ett sådant företag, och
   8. huruvida sökanden kontrolleras av eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera personer från tredje land. Förordning (2018:1584)

4 §

  Nätmyndigheten ska anmäla ett slutligt beslut om certifiering till Europeiska kommissionen. Anmälan ska innehålla en uppgift om de ledningar som ingår i det certifierade företagets transmissionsnät.
Förordning (2018:1584)

5 §

  Nätmyndigheten ska anmäla till Europeiska kommissionen, om
   1. certifiering begärs av ett företag som kontrolleras av en eller flera personer från tredje land, om sökanden äger ett sådant överföringssystem som avses i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen, eller annars ansvarar för drift och underhåll av ett sådant system, eller
   2. myndigheten får kännedom om en omständighet som kan leda till att en eller flera personer från tredje land får kontroll över ett transmissionsnät eller transmissionsnätsföretag. Förordning (2018:1584)

6 §

  Nätmyndigheten ska inhämta ett yttrande från Statens energimyndighet när den prövar ett ärende om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el. Förordning (2018:1584)

7 §

  När nätmyndigheten prövar en fråga om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el, ska myndigheten särskilt ta hänsyn till
   1. Europeiska unionens rättigheter och skyldigheter enligt internationell rätt när det gäller berört tredje land, inbegripet avtal som unionen är part i och som rör trygg energiförsörjning, och
   2. Sveriges rättigheter och skyldigheter enligt avtal som har ingåtts med berört tredje land, i den utsträckning avtalet är förenligt med EU-rätten. Förordning (2018:1584)

8 §

  Nätmyndighetens slutliga beslut i ett ärende om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el ska offentliggöras tillsammans med Europeiska kommissionens yttrande i ärendet. Nätmyndigheten bestämmer hur detta ska ske. Förordning (2018:1584)