Lag (2011:725) om behörighet för lokförare

9 av 57 paragrafer (16 %) har ändrats i lag (2011:725) om behörighet för lokförare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:371). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


4 kap. 1 §

  I detta kapitel finns bestämmelser om register över förarbevis (förarbevisregistret), kompletterande intyg (intygsregister) och tillståndshavare (tillståndsregistret).

Bestämmelserna kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:371)

4 kap. 3 §

  Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:371)

4 kap. 4 §

  Har upphävts genom lag (2018:371)

4 kap. 8 §

  Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 7 § får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med 10 §, annan lag eller förordning.

Personuppgifter som behandlas enligt 7 § får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:371)

4 kap. 9 §

  Sådana personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och som rör den registrerades hälsa får behandlas i förarbevisregistret
   1. om uppgifterna är nödvändiga för handläggning av ett ärende, eller
   2. för något av de ändamål som anges i 8 §, om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Andra känsliga personuppgifter får inte behandlas i förarbevisregistret. Lag (2018:371)

4 kap. 13 §

  Det är förbjudet att använda sökbegrepp som avslöjar känsliga personuppgifter. Lag (2018:371)

4 kap. 16 §

  Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 15 § får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med 17 §, annan lag eller förordning.

Personuppgifter som behandlas enligt 15 § får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:371)

4 kap. 22 §

  Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 21 § får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med annan lag eller förordning.

Personuppgifter som behandlas enligt 21 § får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:371)

4 kap. 25 §

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får beträffande de intygsregister som inte förs av det allmänna meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om att
   1. personuppgifter ska bevaras för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål, eller
   2. gallring av personuppgifter ska ske senast vid en viss tidpunkt.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om bevarande och gallring som avses i första stycket 1 och 2 för övriga register. Lag (2018:371)