Förordning (2011:728) om behörighet för lokförare

2 av 9 paragrafer (22 %) har ändrats i förordning (2011:728) om behörighet för lokförare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:390). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


6 §

  Den som för ett register som avses i lagen (2011:725) om behörighet för lokförare får besluta att personuppgifter som behandlas i registret ska bevaras för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål trots att uppgifterna skulle ha gallrats enligt 4 kap. 5 § lagen om behörighet för lokförare eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.
Förordning (2018:390)

8 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. undantag från krav på kompletterande intyg,
   2. undersökningar enligt 2 kap. 11 § andra stycket lagen (2011:725) om behörighet för lokförare,
   3. hälsokontroller av förare,
   4. åtgärder för att förhindra förfalskning av förarbevis och kompletterande intyg,
   5. utbildning för att uppfylla kraven enligt 2 kap. 2 § första stycket 5 och 2 kap. 4 § första stycket 2 och 3 lagen om behörighet för lokförare,
   6. avgifter för prov för förarbevis,
   7. avgifter för förarbevisregistret och tillståndsregistret,
   8. att gallring av personuppgifter ska ske senast vid en viss tidpunkt, och
   9. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen om behörighet för lokförare och enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket 2 och 3 ska den inhämta ett yttrande från Socialstyrelsen.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket 5 ska den inhämta ett yttrande från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Avgifter för särskild bedömning av medicinska krav för förarbehörighet får bestämmas upp till full kostnadstäckning. Förordning (2013:994)