Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare

3 av 8 paragrafer (38 %) har ändrats i förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:282). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


2 §

  Statens energimyndighet (Energimyndigheten) har ett övergripande ansvar för att planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare genomförs och för att sådant underlag som avses i 1 § tas fram.

Energimyndigheten ska, i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) samt andra berörda aktörer, ansvara för att vidareutveckla och följa upp metoden för planering samt utformningen av dokument för planeringsarbetet.

Länsstyrelsen ska på Energimyndighetens begäran lämna uppgifter för vidareutveckling och uppföljning av metoden för planering och för utformning av dokument enligt andra stycket. Förordning (2013:282)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2013:282)

7 §

  Länsstyrelsen ska vart fjärde år överlämna det underlag som har sammanställts enligt 4-6 §§ till regionala och lokala nätkoncessionsinnehavare och till Svenska kraftnät.

Om elanvändare har tillkommit eller flyttat efter det att underlag enligt första stycket har överlämnats och detta har väsentlig betydelse för en frånkopplingssituation får länsstyrelsen, dock högst en gång per år, överlämna ett reviderat underlag till regionala och lokala nätkoncessionsinnehavare och till Svenska kraftnät.
Förordning (2013:282)