Förordning (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram

7 av 12 paragrafer (58 %) har ändrats i förordning (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:104). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för
   1. gymnasial lärlingsutbildning, och
   2. lärlingsliknande utbildning inom ett sådant introduktionsprogram som avses i 15 kap. 11 § skollagen (2010:800) där mer än hälften av utbildningen, räknat från och med det läsår som eleven påbörjar den lärlingsliknande utbildningen, genomförs som arbetsplatsförlagt lärande (lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram).
Förordning (2018:104)

2 §

  Statsbidrag får lämnas till huvudmän inom skolväsendet för
   1. gymnasial lärlingsutbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011, och
   2. lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram som påbörjas efter den 1 juli 2018.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordning (2018:104)

3 §

  Statsbidrag får lämnas för
   1. huvudmannens kostnader för ersättning till den juridiska eller fysiska person som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av den gymnasiala lärlingsutbildningen och av den lärlingsliknande utbildningen inom introduktionsprogram, och
   2. kostnader för utveckling av den gymnasiala lärlingsutbildningen och den lärlingsliknande utbildningen inom introduktionsprogram.

Statsbidrag enligt första stycket lämnas med högst 37 500 kronor per läsår för varje elev som deltar i gymnasial lärlingsutbildning och som det tecknats utbildningskontrakt för enligt skollagen (2010:800) samt för varje elev som deltar i lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram och som det tecknats utbildningskontrakt för enligt 3 a § denna förordning. Av den summan får statsbidrag för sådana utvecklingskostnader som avses i första stycket 2 uppgå till högst 5 000 kronor per läsår för varje elev som deltar i gymnasial lärlingsutbildning eller lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram.

Statsbidrag för sådan ersättning som avses i första stycket 1 får lämnas med ytterligare högst 10 000 kronor per läsår för varje elev som deltar i gymnasial lärlingsutbildning eller lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram och vars handledare på arbetsplatsen har fullföljt en handledarutbildning som Statens skolverk bedömer uppfyller de krav som verket har ställt upp för sådan utbildning.

Utöver de belopp som anges i andra och tredje styckena får statsbidrag för sådan ersättning som avses i första stycket 1 lämnas med ytterligare högst 5 000 kronor per läsår för varje elev som har en anställning enligt lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning.

Om ansökningarna om statsbidrag som uppfyller förutsättningarna för ett läsår överstiger tillgängliga medel, ska huvudmännens statsbidrag reduceras proportionerligt på så sätt att fördelningen mellan kostnadsslagen i första stycket ska vara densamma som om någon reducering inte skett. Förordning (2018:104)

3 a §

  Ett utbildningskontrakt som avses i 3 § andra stycket är ett skriftligt avtal som har undertecknats av huvudmannen för utbildningen, av eleven och av företrädare för den eller de arbetsplatser dit någon del av utbildningen förläggs (utbildningskontrakt). I utbildningskontraktet ska det ha angetts
   1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa, och
   2. vilken lärare i utbildningen och vilken handledare på arbetsplatsen som ansvarar för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Förordning (2018:104)

4 §

  Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag.
I huvudmannens ansökan om statsbidrag enligt 3 § ska det framgå att utbildningskontrakt för de elever som ansökan avser har tecknats.

Ansökan får överföras elektroniskt till Skolverket.
Förordning (2014:27)

4 a §

  Har upphävts genom förordning (2018:104)

9 §

  Statens skolverk får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av en ansökan och om elektronisk underskrift samt de andra föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2016:596)