Kustbevakningsdataförordning (2012:146)

1 av 20 paragraf (5 %) har ändrats i kustbevakningsdataförordning (2012:146) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1230). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kustbevakningsdataförordning (2012:146) upphävdes 2019-01-01 genom SFS 2018:1943


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-22


9 §

  Polismyndigheten, Tullverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten får medges direktåtkomst till personuppgifter som Kustbevakningen behandlar för att samordna civila behov av sjöövervakning och för att förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter. Om Kustbevakningen medger direktåtkomst gäller det som anges i 5 kap. 5 § kustbevakningsdatalagen (2012:145). Förordning (2014:1230)