Förordning (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare

7 av 19 paragrafer (37 %) har ändrats i förordning (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:463). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


3 §

  Statsbidrag lämnas enligt denna förordning om det finns tillgång på medel. Förordning (2013:798)

4 §

  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till
   1. huvudmän inom skolväsendet utom förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, och
   2. utbildningsanordnare som genom avtal med en eller flera kommuner anordnar kommunal vuxenutbildning som kommunen har bibehållet huvudmannaskap för.

Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.
Förordning (2020:463)

5 §

  Statsbidrag lämnas med ett schablonbelopp för matematiklärare som deltar i fortbildning på arbetstid och
   1. är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid, eller
   2. är anställda hos en sådan utbildningsanordnare som avses i 4 § första stycket 2 tills vidare eller för en begränsad tid och som undervisar inom kommunal vuxenutbildning.
Förordning (2020:463)

6 §

  Statsbidrag lämnas också för ersättning för lön med ett schablonbelopp för matematikhandledare som
   1. är anställda hos huvudmannen eller hos en sådan utbildningsanordnare som avses i 4 § första stycket 2, tills vidare eller för en begränsad tid, och
   2. på 10 eller 20 procent av heltid tjänstgör som matematikhandledare för matematiklärare som deltar i fortbildning enligt 5 §.

Schablonbeloppet enligt första stycket ska motsvara 10 respektive 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en matematiklärare. Förordning (2017:207)

7 §

  Statsbidrag får lämnas endast för sådana lärare som huvudmannen eller sådan utbildningsanordnare som avses i 4 § första stycket 2 utsett till matematikhandledare och som
   1. är behöriga att undervisa i ämnet matematik,
   2. har minst fyra års erfarenhet av att undervisa i matematik, och
   3. bedöms vara skickliga matematiklärare.
Förordning (2013:798)

9 §

  Statsbidrag för en matematiklärare som deltar i fortbildning enligt denna förordning lämnas i högst ett år. Förordning (2017:207)

11 §

  Huvudmannen eller sådan utbildningsanordnare som avses i 4 § första stycket 2 ska hos Statens skolverk anmäla den personal som huvudmannen eller utbildningsanordnaren ansöker om statsbidrag för enligt denna förordning.
Förordning (2013:798)

Whoops, looks like something went wrong.