Yrkestrafikförordning (2012:237)

10 av 34 paragrafer (29 %) har ändrats i yrkestrafikförordning (2012:237) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:400). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


1 kap. 1 §

  Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG samt yrkestrafiklagen (2012:210).

Fordonsbegreppen i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav m.m. enligt förordning (EG) nr 1071/2009 och yrkestrafiklagen finns i vägtrafikdataförordningen (2019:382).

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register. Förordning (2019:400)

1 kap. 3 §

  För kombinerade transporter av gods mellan Sverige och en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) krävs, trots det som anges i 2 kap. 1 § yrkestrafiklagen (2012:210), endast att transportföretaget innehar ett gemenskapstillstånd som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg. Gemenskapstillståndet ska kombineras med ett förartillstånd om föraren är medborgare i tredjeland. Kravet på gemenskapstillstånd gäller inte för de transporter som är undantagna från ett sådant krav enligt artikel 1.5 i samma förordning.

Med en kombinerad transport avses en transport av gods mellan stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där en lastbil, släpvagn, påhängsvagn, med eller utan dragbil, ett växelflak eller en sådan container som är minst 20 fot lång används för transport av godset på väg den inledande eller avslutande delen av transportsträckan och fraktas på järnväg, inre vattenvägar eller till havs den andra delen av sträckan, om den delen överskrider 100 kilometer och vägtransporten sker
   - mellan den plats där godset lastas och närmaste lämpliga järnvägsstation för pålastning för den inledande delen, och mellan närmaste lämpliga järnvägsstation för urlastning och den plats där godset lossas för den avslutande delen, eller
   - inom en radie av 150 kilometer från lastnings- eller lossningshamnen.

En inledande eller avslutande transportsträcka på väg i samband med en kombinerad transport får innefatta en gränspassage. Förordning (2015:952)

4 kap. 4 §

  Transportstyrelsen ska kontrollera i vägtrafikregistret att ett fordon som har anmälts enligt 2 § uppfyller de villkor om registrering och om beskaffenhet och utrustning som föreskrivs i fordonsförordningen (2009:211), förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning och i föreskrifter som har meddelats med stöd av fordonsförordningen för den fordonstyp och de trafikslag som tillståndet att bedriva yrkesmässig trafik avser. Styrelsen ska också kontrollera att tillståndshavaren äger fordonet eller har nyttjanderätt till det. Förordning (2019:400)

5 kap. 1 §

  En myndighet ska göra en anmälan till Transportstyrelsen om myndigheten uppmärksammar en omständighet som kan vara av betydelse för prövningen av om en tillståndshavare ska underrättas enligt artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller om tillståndet ska återkallas eller tillfälligt dras in.

Om det finns anledning att anta att en överträdelse har skett i trafikutövningen, ska Transportstyrelsen anmäla det till Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet.

Skyldigheten i andra stycket gäller inte överträdelser enligt 19 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter eller 9 kap. 5 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. som upptäcks vid kontroll i ett företags lokaler, om sanktionsavgift kan tas ut enligt nämnda författningar.
Förordning (2014:1285)

5 kap. 3 §

  När en domstol har dömt någon för ett brott som anges i 6 kap. 3 § vägtrafikdataförordningen (2019:382) eller när en högre rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller beslutet omedelbart sändas till Transportstyrelsen om domen eller beslutet avser
   1. någon som har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik,
   2. någon som har transporttillstånd,
   3. någon som utför cabotagetrafik,
   4. en trafikansvarig,
   5. någon annan prövad person som avses i 2 kap. 2 § andra stycket eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210), eller
   6. förare av yrkesmässig trafik och brottet har begåtts i samband med utövandet av den trafiken.
Förordning (2019:400)

6 kap. 2 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om överklagande finns i 6 kap. 4 § yrkestrafiklagen (2012:210). Förordning (2018:1071)

7 kap. 1 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om prov i yrkeskunnande för tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.

Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om verkställighet av förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning, dock inte i fall som avses i 2-4 §§. Förordning (2012:627)

7 kap. 2 §

  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210) inom myndighetens verksamhetsområde.

Innan Polismyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten höra Tullverket. Förordning (2014:1285)

7 kap. 3 §

  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210) inom verkets verksamhetsområde.

Innan Tullverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Polismyndigheten. Förordning (2014:1285)

7 kap. 4 §

  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om Transportstyrelsens inhämtande av sådan personutredning som behövs för tillämpningen av förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning.

Innan Polismyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten höra Transportstyrelsen. Förordning (2014:1285)

Whoops, looks like something went wrong.