Taxitrafikförordning (2012:238)

24 av 64 paragrafer (38 %) har ändrats i taxitrafikförordning (2012:238) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:401). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 kap. 2 §

  De begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i taxitrafiklagen (2012:211) och lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav m.m. enligt taxitrafiklagen finns i vägtrafikdataförordningen (2019:382).

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register. Förordning (2019:401)

3 kap. 7 §

  Körprov för taxiförarlegitimation avser sökandens
   1. förmåga att tillämpa kunskaper om konstruktionen och verkningssättet hos fordon av det slag som provet avser,
   2. förmåga att tillämpa kunskaper om passagerares säkerhet i fordon av det slag som provet avser,
   3. förmåga att i landsvägs- och gatutrafik köra fordon av det slag som provet avser,
   4. förmåga att tillämpa kunskaper för att hitta till passagerares resmål, och
   5. sinnesnärvaro och omdömesförmåga.
Förordning (2014:1092)

3 kap. 9 §

  Transportstyrelsen utformar skriftliga prov i yrkeskompetens enligt 3 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211). Förordning (2014:1486)

3 kap. 10 §

  Trafikverket anordnar skriftliga prov i yrkeskompetens enligt 3 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211).
Förordning (2014:1486)

3 kap. 11 §

  Den som ansöker om taxiförarlegitimation ska ha avlagt godkänt skriftligt prov i yrkeskompetens för en sådan legitimation tidigast tre år innan ansökan ges in till Transportstyrelsen. Förordning (2014:1486)

3 kap. 11 a §

  Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen. Förordning (2016:175)

3 kap. 12 §

  Taxiförarlegitimation utfärdas av Transportstyrelsen sedan sökanden gett in en ansökan som uppfyller kraven i 15 § andra stycket. Förordning (2012:480)

4 kap. 2 §

  En personbil eller en lätt lastbil som ska användas i taxitrafik enligt ett taxitrafiktillstånd ska skriftligen anmälas till Transportstyrelsen av tillståndshavaren.
Fordonet får inte användas i taxitrafik förrän en anmälan, som uppfyller kraven i 3 §, har kommit in till Transportstyrelsen. Förordning (2014:1092)

4 kap. 3 §

  En anmälan enligt 2 § ska innehålla uppgift om fordonets registreringsnummer och, i förekommande fall, uppgift om att ett fordon innehas med nyttjanderätt. Med anmälningshandlingarna ska följa en kompletterande utredning om att kravet på ekonomiska resurser enligt 2 kap. 9 § taxitrafiklagen (2012:211) är uppfyllt, om det är fråga om en utökning av antalet fordon som ska användas enligt taxitrafiktillståndet.

För ett fordon som innehas med nyttjanderätt ska en kopia av kontraktet ges in om Transportstyrelsen begär det.
Förordning (2014:1092)

4 kap. 4 §

  Transportstyrelsen ska kontrollera i vägtrafikregistret att ett fordon som har anmälts enligt 2 § uppfyller de villkor om registrering och om beskaffenhet och utrustning som föreskrivs i fordonsförordningen (2009:211) och förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning samt i föreskrifter som har meddelats med stöd av fordonsförordningen för den fordonstyp som taxitrafiktillståndet avser. Styrelsen ska också kontrollera att tillståndshavaren äger fordonet eller, om så behövs, kontrollera att denne har nyttjanderätt till det. Förordning (2019:401)

5 kap. 1 §

  Ett fordon får användas i taxitrafik endast om det är försett med något av följande:
   1. En taxameterutrustning som är av godkänd typ och som fungerar tillfredsställande i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 §. Taxameterutrustningen och fastsättningen av denna ska vara kontrollerade och plomberade på det sätt som anges i dessa föreskrifter.
   2. Sådan särskild utrustning för taxifordon som avses i 2 b kap. 1 § andra stycket taxitrafiklagen (2012:211) och som fungerar tillfredsställande i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 2 a §. Förordning (2019:196)

5 kap. 2 §

  Ett taxifordon får inte samtidigt vara försett med taxameterutrustning och särskild utrustning för taxifordon.
Förordning (2019:196)

5 kap. 4 §

  I fordonslagen (2002:574) finns det bestämmelser om rätten att kontrollera ett fordons taxameterutrustning eller särskilda utrustning för taxifordon och om provkörning av fordonet vid en sådan kontroll. Förordning (2019:196)

5 kap. 7 §

  Registreringsskyltar som har tagits om hand ska förvaras hos Polismyndigheten respektive Tullverket under en vecka efter omhändertagandet. Skyltarna får under denna tid återlämnas till fordonets ägare, om det visas att ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 8 § första stycket taxitrafiklagen (2012:211) inte längre gäller. Om skyltarna inte återlämnas ska myndigheten förstöra dem.
Förordning (2014:1286)

6 kap. 1 §

  En myndighet ska anmäla till Transportstyrelsen om myndigheten uppmärksammar en omständighet som kan vara av betydelse för prövningen av om en tillståndshavare eller en innehavare av taxiförarlegitimation ska tilldelas en varning, eller om tillståndet eller legitimationen ska återkallas.

Om det finns anledning att anta att det har skett en överträdelse i trafikutövningen, ska Transportstyrelsen anmäla det till Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet.
Förordning (2014:1286)

6 kap. 3 §

  När en domstol har dömt någon för ett brott som anges i 6 kap. 3 § vägtrafikdataförordningen (2019:382) eller när en högre rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller beslutet omedelbart sändas till Transportstyrelsen om domen eller beslutet avser
   1. någon som har taxiförarlegitimation,
   2. någon som har taxitrafiktillstånd, eller
   3. någon annan prövad som avses i 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen (2012:211). Förordning (2019:401)

7 kap. 2 §

  En tillståndshavare eller förare döms till penningböter om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett fordon
   1. i strid mot det som har föreskrivits i denna förordning
      a) om taxameterutrustning,
      b) om särskild utrustning för taxifordon,
      c) om användning och kontroll av sådana utrustningar, eller
   2. i strid mot föreskrifter som har meddelats i dessa hänseenden med stöd av 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 1 eller 2 a §. Förordning (2019:196)

7 kap. 4 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om överklagande finns i 6 kap. 3 § taxitrafiklagen (2012:211). Förordning (2018:1072)

8 kap. 2 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. användning av taxameterutrustning,
   2. taxans uppbyggnad och prisinformation i taxitrafik,
   3. medicinska krav för innehav av taxiförarlegitimation,
   4. krav på lokalkännedom för taxiförare och prov i sådan kännedom, och
   5. skriftliga prov i yrkeskunnande och yrkeskompetens samt körprov för taxiförarlegitimation.

Föreskrifter om krav på lokalkännedom får begränsas till att gälla inom ett län eller en del av ett län.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter som avses i första stycket ska styrelsen höra
   1. Konsumentverket, om föreskrifterna avser taxans uppbyggnad och prisinformation, och
   2. Socialstyrelsen, om föreskrifterna avser medicinska krav.
Förordning (2014:1486)

8 kap. 2 a §

  Transportstyrelsen får, efter att ha gett Skatteverket tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om särskild utrustning för taxifordon samt användning och kontroll av sådan utrustning. Förordning (2019:196)

8 kap. 4 §

  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211) inom myndighetens verksamhetsområde.

Innan Polismyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten höra Tullverket. Förordning (2014:1286)

8 kap. 5 §

  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211) inom verkets verksamhetsområde.

Innan Tullverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Polismyndigheten. Förordning (2014:1286)

8 kap. 6 §

  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om Transportstyrelsens inhämtande av sådan personutredning som behövs för tillämpningen av taxitrafiklagen (2012:211) och denna förordning.

Polismyndigheten får också meddela föreskrifter om omhändertagande av taxiförarlegitimation och registreringsskylt för taxi.

Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av första eller andra stycket ska myndigheten höra Transportstyrelsen. Förordning (2014:1286)

8 kap. 9 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt taxitrafiklagen (2012:211) och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Avgifter för prövning av undantag från medicinska krav för taxiförarlegitimation får bestämmas upp till full kostnadstäckning. Förordning (2013:995)

Whoops, looks like something went wrong.