Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

74 av 107 paragrafer (69 %) har ändrats i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:690). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


1 kap. 2 §

  Förordningen innehåller bestämmelser om miljösanktionsavgifter för överträdelser av föreskrifter om
   - artskydd (2 kap.),
   - miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (3 kap.),
   - verksamheter som orsakar miljöskador (4 kap.),
   - vilthägn och miljöhänsyn i jordbruket (5 kap.),
   - genteknik (6 kap.),
   - kemiska produkter och biotekniska organismer (7 kap.),
   - växtskyddsmedel och bekämpningsmedel (8 kap.),
   - fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (9 kap.),
   - brandfarliga vätskor och spilloljor (10 kap.),
   - avfall och producentansvar (11 kap.), och
   - tillsyn, rapportering och egenkontroll (12 kap.).
Förordning (2018:1645)

2 kap. 4 §

  För en överträdelse av artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen genom att, i fråga om en sådan genetisk resurs eller traditionell kunskap som avses i den förordningen eller en sådan traditionell kunskap som avses i 8 kap. 5 § andra stycket miljöbalken, inte i rätt tid lämna en deklaration ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Förordning (2016:861)

2 kap. 5 §

  För en överträdelse av artikel 5.1-5.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1866 av den 13 oktober 2015 om närmare föreskrifter för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 vad gäller registret över samlingar, övervakning av användarnas efterlevnad och bästa praxis genom att, i fråga om en sådan genetisk resurs eller traditionell kunskap som avses i förordning (EU) nr 511/2014 eller en sådan traditionell kunskap som avses i 8 kap. 5 § andra stycket miljöbalken, inte i rätt tid lämna en deklaration ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Förordning (2016:861)

5 kap. 4 §

  Har upphävts genom förordning (2013:270)

7 kap. 6 §

  Har upphävts genom förordning (2018:1380)

7 kap. 7 §

  Har upphävts genom förordning (2018:1380)

7 kap. 8 §

  För en överträdelse av 17, 18 eller 19 § eller 23 § 2 förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning genom att släppa ut eller tillhandahålla elektrisk eller elektronisk utrustning på marknaden utan att den har försetts med CE-märkning och andra uppgifter eller annan märkning som krävs ska en miljösanktionsavgift betalas
   1. med 20 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en tillverkare eller importör, och
   2. med 10 000 kronor i andra fall än de som avses i 1.
Förordning (2012:863)

7 kap. 9 §

  För en överträdelse av 28 § förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning genom att inte kunna redovisa relevanta uppgifter under den period som anges i den paragrafen ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2012:863)

7 kap. 10 §

  För en överträdelse av 32 § förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning genom att inte underrätta tillsynsmyndigheten eller behöriga myndigheter i andra EU-medlemsstater ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2012:863)

7 kap. 11 §

  Har upphävts genom förordning (2018:1380)

7 kap. 12 §

  För en överträdelse av 3 kap. 22 § Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer genom att ha gjort produktanmälan men inte lämnat kompletterande uppgifter om de mängder som har tillverkats eller förts in till Sverige under föregående kalenderår ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2018:1380)

7 kap. 13 §

  För en överträdelse av 6 kap. 8 och 9 §§ Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att i yrkesmässig verksamhet överlåta buntat träskyddsbehandlat virke utan att det finns information på buntarna om de begränsningar i användningen som enligt särskilda föreskrifter gäller för virket ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Förordning (2018:1380)

7 kap. 14 §

  För en överträdelse av 6 kap. 8 och 10 §§ Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att i yrkesmässig verksamhet till allmänheten saluhålla träskyddsbehandlat virke som inte är buntat utan att det på anslag vid virket finns information om de begränsningar i användningen som enligt särskilda föreskrifter gäller för virket ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2018:1380)

7 kap. 15 §

  För en överträdelse av 4 § förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter genom att tillhandahålla en slutanvändare på marknaden i Sverige en kosmetisk produkt som saknar föreskriven information på svenska ska en miljösanktionsavgift betalas
   1. med 10 000 kronor om den som är skyldig att betala avgiften är en sådan ansvarig person som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter, i den ursprungliga lydelsen, och
   2. med 5 000 kronor i andra fall än de som avses i 1.
Förordning (2014:240)

7 kap. 16 §

  För en överträdelse av artikel 19.3 i förordning (EG) nr 1223/2009, i den ursprungliga lydelsen, genom att på marknaden tillhandahålla slutanvändaren en sådan produkt som avses i artikel 19.3 nämnda förordning utan att skylta med en förteckning över produktens beståndsdelar i omedelbar närhet av den produktens säljbehållare ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor. Förordning (2014:240)

7 kap. 17 §

  För en överträdelse av 20 eller 21 § svavelförordningen (2014:509) genom att i ett fartygs motor eller motorer använda ett marint bränsle med
   1. en svavelhalt som är högre än 0,10 viktprocent men högst 0,20 viktprocent ska en miljösanktionsavgift betalas
      a) med 5 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högst 10 000 kilowatt,
      b) med 10 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högre än 10 000 kilowatt men högst 25 000 kilowatt, och
      c) med 20 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högre än 25 000 kilowatt,
   2. en svavelhalt som är högre än 0,20 viktprocent men högst 1,00 viktprocent ska en miljösanktionsavgift betalas
      a) med 50 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högst 10 000 kilowatt,
      b) med 100 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högre än 10 000 kilowatt men högst 25 000 kilowatt, och
      c) med 200 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högre än 25 000 kilowatt, eller
   3. en svavelhalt som är högre än 1,00 viktprocent ska en miljösanktionsavgift betalas
      a) med 300 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högst 10 000 kilowatt,
      b) med 400 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högre än 10 000 kilowatt men högst 25 000 kilowatt, och
      c) med 500 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högre än 25 000 kilowatt.
Förordning (2018:634)

7 kap. 18 §

  För en överträdelse av 23 § 1 svavelförordningen (2014:509) genom att i ett fartygs motor eller motorer använda ett marint bränsle med en svavelhalt som överstiger den tillåtna ska en miljösanktionsavgift betalas
   1. med 300 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högst 10 000 kilowatt,
   2. med 400 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högre än 10 000 kilowatt men högst 25 000 kilowatt, och
   3. med 500 000 kronor, om motorns eller motorernas sammanlagda effekt är högre än 25 000 kilowatt.
Förordning (2018:634)

8 kap. 1 §

  För en överträdelse av artikel 67.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, i den ursprungliga lydelsen, genom att inte ha fört register ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Förordning (2015:388)

8 kap. 2 §

  För en överträdelse av artikel 27.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, i den ursprungliga lydelsen, ska en miljösanktionsavgift betalas
   1. med 10 000 kronor, om överträdelsen innebär att någon i egenskap av innehavare av ett sådant förenklat produktgodkännande som avses i artikeln har låtit bli att göra en sådan underrättelse som krävs enligt artikeln, och
   2. med 10 000 kronor, om överträdelsen innebär att någon i egenskap av innehavare av ett sådant förenklat produktgodkännande som avses i artikeln har låtit bli att i produktens märkning använda ett språk som krävs enligt artikeln. Förordning (2015:388)

8 kap. 3 §

  För en överträdelse av artikel 58.6 i förordning (EU) nr 528/2012, i den ursprungliga lydelsen, genom att tillhandahålla en behandlad vara utan att i märkningen på förpackningen, bruksanvisningen eller garantin använda ett språk som krävs enligt artikeln ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2015:388)

8 kap. 4 §

  För en överträdelse av 2 kap. 10 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att tillhandahålla ett växtskyddsmedel utan märkning på svenska ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2015:388)

8 kap. 5 §

  För en överträdelse av 3 kap. 9 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att tillhandahålla en biocidprodukt utan märkning på svenska ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2015:388)

8 kap. 6 §

  För en överträdelse av 2 kap. 18 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda ett växtskyddsmedel som hänförs till klass 1 utan ett sådant användningstillstånd som omfattar den användning som medlet är godkänt för ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2015:388)

8 kap. 7 §

  För en överträdelse av 3 kap. 15 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda en biocidprodukt som hänförs till klass 1 utan ett sådant användningstillstånd som omfattar den användning som medlet är godkänt för ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2015:388)

8 kap. 8 §

  För en överträdelse av 2 kap. 19 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda ett växtskyddsmedel som hänförs till klass 2 utan ett sådant användningstillstånd som omfattar den användning som medlet är godkänt för ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2015:388)

8 kap. 9 §

  För en överträdelse av 2 kap. 26 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att tillhandahålla ett växtskyddsmedel utan att det hos distributören finns någon som har ett giltigt utbildningsbevis ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Förordning (2015:388)

8 kap. 10 §

  För en överträdelse av 2 kap. 40 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda ett växtskyddsmedel utan tillstånd av den kommunala nämnden ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.
Förordning (2015:388)

8 kap. 11 §

  För en överträdelse av 2 kap. 41 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda ett växtskyddsmedel utan att ha gjort en anmälan till den kommunala nämnden ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2015:388)

8 kap. 12 §

  För en överträdelse av 2 kap. 52 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda utrustning för spridning av växtskyddsmedel utan att kunna visa att utrustningen är godkänd av Statens jordbruksverk ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.
Förordning (2015:388)

8 kap. 13 §

  För en överträdelse av 2 kap. 56 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att inte dokumentera vilka skyddsavstånd som har hållits vid spridning av växtskyddsmedel som sker utomhus, vilka övriga försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan som har vidtagits vid spridning samt i vilket syfte växtskyddsmedlet har använts ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2015:388)

8 kap. 14 §

  För en överträdelse av 2 kap. 4-6 §§ Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att inte lämna mängduppgifter till Kemikalieinspektionen ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2015:388)

8 kap. 15 §

  För en överträdelse av 2 kap. 8 § Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att i yrkesmässig verksamhet som återförsäljare saluhålla eller överlåta bekämpningsmedel vars godkännande har upphört ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Förordning (2015:388)

9 kap. 1 §

  För en överträdelse av artikel 3.3 andra stycket, 4.1, 4.2 eller 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på läckagekontroll ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Förordning (2016:1130)

9 kap. 2 §

  För en överträdelse av artikel 5 i förordning (EU) nr 517/2014 genom att inte ha installerat ett system för upptäckt av läckage ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1130)

9 kap. 3 §

  För en överträdelse av artikel 6.1, 6.2 eller 6.3 i förordning (EU) nr 517/2014 genom att inte ha upprättat och fört register ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1130)

9 kap. 4 §

  För en överträdelse av artikel 11.4 eller 11.5 i förordning (EU) nr 517/2014 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på certifiering eller intyg ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Förordning (2016:1130)

9 kap. 5 §

  För en överträdelse av artikel 14.1 eller 14.2 i förordning (EU) nr 517/2014 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på redovisning och dokumentation ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Förordning (2016:1130)

9 kap. 6 §

  För en överträdelse av artikel 15.1 andra stycket i förordning (EU) nr 517/2014 genom att överskrida tilldelad kvot ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Förordning (2016:1130)

9 kap. 7 §

  För en överträdelse av artikel 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 eller 19.5 i förordning (EU) nr 517/2014 genom att vara försenad med att lämna in föreskriven rapport eller föreskrivet granskningsdokument till Europeiska kommissionen och till den behöriga myndigheten, eller för en överträdelse av artikel 19.6 genom att vara försenad med föreskriven granskning av revisor, ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1130)

9 kap. 8 §

  För en överträdelse av artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet genom att inte märka behållare som innehåller kontrollerade ämnen på föreskrivet sätt ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Förordning (2016:1130)

9 kap. 9 §

  För en överträdelse av artikel 10.4 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att inte registrera sig hos Europeiska kommissionen ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1130)

9 kap. 10 §

  För en överträdelse av artikel 10.5 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att vara försenad med att underrätta Europeiska kommissionen om den förutsedda efterfrågan av kontrollerade ämnen ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor. Förordning (2016:1130)

9 kap. 11 §

  För en överträdelse av artikel 11.5 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att inte registrera sig hos Europeiska kommissionen ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor. Förordning (2016:1130)

9 kap. 12 §

  För en överträdelse av artikel 11.7 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att inte ha upprättat och fört register ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Förordning (2016:1130)

9 kap. 13 §

  För en överträdelse av artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att inte i förväg ha anmält en överlåtelse till Europeiska kommissionen ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor. Förordning (2016:1130)

9 kap. 14 §

  För en överträdelse av artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på kontrollintervall ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1130)

9 kap. 15 §

  För en överträdelse av artikel 23.3 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att inte ha upprättat och fört register ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor.
Förordning (2016:1130)

9 kap. 16 §

  För en överträdelse av artikel 27 i förordning (EG) nr 1005/2009 genom att vara försenad med att lämna uppgifter till Europeiska kommissionen ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor. Förordning (2016:1130)

9 kap. 17 §

  För en överträdelse av 10, 11, eller 16 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav för läckagekontroll ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Förordning (2016:1305)

9 kap. 18 §

  För en överträdelse av 13 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte ha upprättat och fört register ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor. Förordning (2016:1305)

9 kap. 19 §

  För en överträdelse av 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte underrätta tillsynsmyndigheten ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2016:1305)

9 kap. 20 §

  För en överträdelse av 15 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att vara försenad med att lämna in en rapport ska en miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor. Förordning (2016:1305)

9 kap. 21 §

  För en överträdelse av 17 eller 18 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav på certifiering ska en miljösanktionsavgift betalas
   1. med 3 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en fysisk person eller en ideell förening, och
   2. med 10 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en juridisk person som inte är en ideell förening. Förordning (2016:1305)

9 kap. 22 §

  För en överträdelse av artikel 8, 9, 10, 11 eller 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG genom att inte uppfylla föreskrivna krav på övervakning eller rapportering ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2017:883)

10 kap. 1 §

  För en överträdelse av 3 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor genom att inte skriftligen informera tillsynsmyndigheten ska en miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor. Förordning (2018:1645)

10 kap. 3 §

  Har upphävts genom förordning (2018:1645)

10 kap. 4 §

  Har upphävts genom förordning (2018:1645)

11 kap. 8 §

  För en överträdelse av 5 kap. 15 § avfallsförordningen (2020:614) genom att gräva ned annat avfall än trädgårdsavfall på en fastighet inom detaljplanelagt område utan att ha gjort en anmälan ska en miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor. Förordning (2020:690)

11 kap. 8 a §

  Har upphävts genom förordning (2020:690)

11 kap. 8 b §

   Träder i kraft 2022-01-01
För en överträdelse av 6 kap. 11 § avfallsförordningen (2020:614) genom att vara försenad med att till Naturvårdsverkets avfallsregister lämna de uppgifter som ska antecknas enligt 6 kap. 1-5 §§ samma förordning ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.
Förordning (2020:690)

11 kap. 9 §

  För en överträdelse av 6 kap. 19 § avfallsförordningen (2020:614) genom att inte upprätta transportdokument enligt de krav som framgår av samma paragraf ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2020:690)

11 kap. 10 §

  För en överträdelse av 8 § 6 förordningen (2001:512) om deponering av avfall genom att deponera utsorterat brännbart avfall ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2020:690)

11 kap. 11 §

  För en överträdelse av 8 § 7 förordningen (2001:512) om deponering av avfall genom att deponera organiskt avfall ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2020:690)

11 kap. 13 §

  Har upphävts genom förordning (2020:690)

11 kap. 14 §

  För en överträdelse av 62 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.
Förordning (2015:26)

11 kap. 14 a §

  För en överträdelse av 63 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor.
Förordning (2015:26)

11 kap. 16 a §

  För en överträdelse av 47 § bilskrotningsförordningen (2007:186) genom att inte senast den 28 februari varje år lämna de föreskrivna uppgifterna till den operativa tillsynsmyndigheten i den eller de kommuner där bilskrotningsverksamheten bedrivs ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2014:1051)

11 kap. 18 §

  För en överträdelse av 7 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:3) om transport av avfall genom att bedriva verksamhet där farligt avfall mellanlagras, återvinns eller bortskaffas och inte i rätt tid upprätta den förteckning som krävs ska en miljösanktionsavgift betalas
   1. med 50 000 kronor, om "tillståndsplikt A" gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen (2013:251),
   2. med 25 000 kronor, om "tillståndsplikt B" gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen, och
   3. med 5 000 kronor, om "anmälningsplikt C" gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen.
Förordning (2013:270)

11 kap. 19 §

   Träder i kraft 2021-01-01
För en överträdelse av 62 §, 68 § 1 b eller 73 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar genom att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning (2018:1467)

12 kap. 1 §

  För en överträdelse av 4 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll genom att bedriva verksamhet utan att det finns någon fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret ska en miljösanktionsavgift betalas
   1. med 50 000 kronor, om "tillståndsplikt A" gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), och
   2. med 25 000 kronor, om "tillståndsplikt B" gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen.
Förordning (2013:270)

12 kap. 2 §

  För en överträdelse av 5 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll genom att bedriva verksamhet utan att det finns några dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll ska en miljösanktionsavgift betalas
   1. med 30 000 kronor, om "tillståndsplikt A" gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), och
   2. med 10 000 kronor, om "tillståndsplikt B" gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen.
Förordning (2013:270)

12 kap. 3 §

  För en överträdelse av 7 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll genom att bedriva verksamhet utan att det finns någon förteckning över kemiska produkter och biotekniska organismer ska en miljösanktionsavgift betalas
   1. med 50 000 kronor, om "tillståndsplikt A" gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), och
   2. med 25 000 kronor, om "tillståndsplikt B" gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen.
Förordning (2013:270)

12 kap. 4 §

  För en överträdelse av 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:15) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter genom att utföra mätningar och provtagningar utan att någon dokumentation görs ska en miljösanktionsavgift betalas
   1. med 20 000 kronor, om "tillståndsplikt A" gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen (2013:251),
   2. med 10 000 kronor, om "tillståndsplikt B" gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen,
   3. med 3 000 kronor, om "anmälningsplikt C" gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen, och
   4. med 3 000 kronor, i andra fall än de som avses i 1-3, om verksamheten omfattas av ett tillstånd som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 a eller 6 b § miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser. Förordning (2013:270)

12 kap. 5 §

  För en överträdelse av 6 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport genom att vara försenad med att lämna in en miljörapport ska en miljösanktionsavgift betalas
   1. med 2 000 kronor, om "tillståndsplikt A" gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), och
   2. med 1 000 kronor, om "tillståndsplikt B" gäller för verksamheten enligt miljöprövningsförordningen.
Förordning (2018:123)