Lag (2012:273) om trygg naturgasförsörjning

6 av 9 paragrafer (67 %) har ändrats i lag (2012:273) om trygg naturgasförsörjning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1432). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


1 §

  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2018:1432)

3 §

  Den myndighet som regeringen bestämmer är behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1938. Lag (2018:1432)

4 a §

  Regeringen får meddela föreskrifter om
   1. tekniska åtgärder för att gas ska kunna levereras enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938, och
   2. vem som enligt artikel 13 i samma förordning ska ansvara för att
      a) begära solidaritet,
      b) den mängd gas som krävs för att tillgodose behovet hos solidaritetsskyddade kunder tillförs det västsvenska naturgassystemet och fördelas till dessa kunder, och
      c) skälig ersättning betalas till den medlemsstat som har bidragit med gas. Lag (2018:1432)

5 §

  Den behöriga myndigheten utövar tillsyn över att
   1. förordning (EU) 2017/1938 och de åtgärdsplaner och krisplaner som har upprättats enligt förordningen följs, och
   2. denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs. Lag (2018:1432)

6 §

  Den behöriga myndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna den information som behövs för att den behöriga myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt förordning (EU) 2017/1938 och denna lag. Lag (2018:1432)

7 §

  Den behöriga myndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att se till att de föreskrifter och planer som omfattas av tillsynen följs. Ett föreläggande får förenas med vite.

Ett föreläggande gäller omedelbart, om inte något annat beslutas.

Avgifter 8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för att finansiera de uppgifter som den behöriga myndigheten har enligt förordning (EU) 2017/1938 samt enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:1432)