Förordning (2012:275) om trygg naturgasförsörjning

9 av 10 paragrafer (90 %) har ändrats i förordning (2012:275) om trygg naturgasförsörjning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:2096). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


1 §

  I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 samt bestämmelser som ansluter till lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 3 § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 2 §,
   - 4 a § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 4-5 a §§,
   - 4 § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 7 §,
   - 6 § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 8 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2018:2096)

2 §

  Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1938.
Förordning (2018:1565)

3 §

  Energimyndigheten får ingå överenskommelser med behöriga myndigheter i andra medlemsstater inom ramen för samarbeten som följer av förordning (EU) 2017/1938.
Förordning (2018:1565)

4 §

  Energimyndigheten ska för Sveriges räkning begära solidaritet i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938. Förordning (2018:2096)

5 §

  När Sverige har begärt att en solidaritetsåtgärd ska vidtas enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938 ska den som är systembalansansvarig enligt 7 kap. naturgaslagen (2005:403), inom ramen för systembalansansvaret, säkerställa att den mängd gas som krävs för att tillgodose behovet hos solidaritetsskyddade kunder tillförs det västsvenska naturgassystemet och kan fördelas vidare till dessa kunder i enlighet med det balansansvar som regleras i 7 kap. samma lag. Förordning (2018:2096)

5 a §

  Om det uppstår dröjsmål med betalning för gas som begärs enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938, ska Energimyndigheten ombesörja betalningen på den systembalansansvariges bekostnad. Förordning (2018:2096)

6 §

  Energimyndigheten får överlämna åt Affärsverket svenska kraftnät att tillkännage sådana krisnivåer som avses i artikel 11.1 i förordning (EU) 2017/1938.

När Affärsverket svenska kraftnät tillkännager en krisnivå, ska verket omedelbart informera Energimyndigheten om detta och förse myndigheten med all nödvändig information.
Förordning (2018:1565)

8 §

  Energimyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna den information som behövs för att Energimyndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt förordning (EU) 2017/1938 och lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning. Förordning (2018:1565)

9 §

  Har upphävts genom förordning (2018:1565)

Whoops, looks like something went wrong.