Förordning (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

5 av 20 paragrafer (25 %) har ändrats i förordning (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1089). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


1 §

  I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag för verksamhet inom områdena
   1. kontakt, stöd och utbildning i samband med rehabilitering för personer med ryggmärgsskada, företrädesvis personer över 18 år,
   2. punktskriftsutbildning och liknande rehabilitering för personer med synskada, företrädesvis personer över 18 år,
   3. läger- och mötesaktiviteter med kunskaps- och erfarenhetsutbyte för vuxna eller barn med sällsynta diagnoser eller syndrom som orsakar funktionsnedsättningar, samt för barnens familjemedlemmar,
   4. rekreation för personer som till följd av funktionsnedsättning har så omfattande behov av särskilda tillgänglighetsinsatser att de inte kan ta del av allmänna rekreationsanläggningars utbud. Förordning (2013:197)

2 §

  Syftet med statsbidrag enligt denna förordning är att främja specialanpassad rehabilitering och att stödja utbildning, kunskapsutbyte och rekreation för personer som avses i 1 §. Statsbidraget ska förstärka och komplettera insatser som utförs eller finansieras av stat, region eller kommun. Förordning (2019:1089)

8 §

  Ansökan om bidrag enligt denna förordning ges in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. Förordning (2019:52)

11 §

  Om en sökande inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 9 och 10 §§, ska sökanden ges möjlighet att komplettera sin ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.
Förordning (2019:52)

12 §

  Vid prövningen av inkomna ansökningar får Socialstyrelsen prioritera och bevilja de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 2 §.

Vid prövningen av inkomna ansökningar enligt 1 § 3 bör Socialstyrelsen prioritera och bevilja de ansökningar som har bred inriktning mot flera sällsynta diagnoser och syndrom.
Socialstyrelsen får också prioritera och bevilja de ansökningar från sökande som erbjuder aktiviteter för både vuxna och barn. Förordning (2014:526)