Förordning (2012:409) om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor

10 av 19 paragrafer (53 %) har ändrats i förordning (2012:409) om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:77). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


2 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.
Förordning (2014:76)

8 §

  Ansökan om bidrag ska göras skriftligen. Ansökan får överföras elektroniskt till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Förordning (2014:77)

9 §

  Ansökan ska innehålla
   1. om den sökande är en förening, den sökandes stadgar,
   2. om den sökande är en stiftelse, den sökandes stiftelseförordnande,
   3. handlingar som visar vem eller vilka som får företräda den sökande,
   4. en verksamhetsberättelse eller en annan redovisning av den verksamhet som den sökande bedrivit under det senaste verksamhetsåret,
   5. uppgifter om vilka aktiviteter som ansökan avser och vad som är målet med aktiviteterna,
   6. en budget för de aktiviteter som ansökan avser, och
   7. om den sökande är en förening, uppgift om antalet medlemmar.

Den sökande är skyldig att på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna de andra handlingar och uppgifter som myndigheten anser sig behöva för att ansökan ska kunna prövas. Förordning (2014:77)

10 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får ge företräde till de sökande som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 3 § och övriga förutsättningar för statsbidrag enligt denna förordning. Vid fördelningen av bidrag ska särskilt bredd när det gäller vilka aktörer som mottar bidrag och en god spridning av resultaten beaktas. Förordning (2014:77)

11 §

  I ett beslut om att bevilja statsbidrag ska det anges för vilken verksamhet bidraget beviljas. Beslutet får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska det även anges vilken dag en redovisning enligt 13 § senast ska vara Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till handa. Förordning (2014:77)

13 §

  En förening eller stiftelse som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna en ekonomisk redovisning och redogörelse i sak för den verksamhet som bedrivs eller har bedrivits med stöd av bidraget vid den tidpunkt som angetts i beslutet. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd. Förordning (2014:77)

14 §

  En förening eller stiftelse som har tagit emot statsbidrag är skyldig att på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som myndigheten behöver för att granska en sådan redovisning som avses i 13 §. Förordning (2014:77)

15 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning redogöra för vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning samt med vilka belopp och för vilka ändamål. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska dessutom i årsredovisningen lämna en sammanfattande redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till.
Förordning (2014:77)

17 §

  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl, får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att efterge återkrav helt eller delvis. Förordning (2014:77)

18 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.
Förordning (2014:77)

Whoops, looks like something went wrong.