Förordning (2012:42) om bidrag till fristående gymnasieskolor och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall

3 av 3 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2012:42) om bidrag till fristående gymnasieskolor och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall sedan utfärdandet (t.om. SFS 2012:996). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


1 §

  En kommuns beslut om bidrag till en enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola för sådan utbildning i fristående gymnasieskola eller fristående gymnasiesärskola som har påbörjats före den 1 juli 2011 ska avse kalenderår när det gäller sådant bidrag som avses i 9 kap. 8 a § femte stycket och 9 kap. 8 c § femte stycket (riksprislistan) skollagen (1985:1100) i deras lydelse enligt lagen (2009:670) om ändring i skollagen (1985:1100).

Ett beslut om bidrag som avses i första stycket ska grunda sig på kommunens budget för det kommande kalenderåret och fattas senast den 15 februari det kalenderår som bidraget avser.
Förordning (2012:996)

2 §

  Statens skolverk får, i fråga om sådant bidrag som avses i 1 §, meddela föreskrifter om vilka belopp som kommunen ska betala till en enskild huvudman per elev, program och, i förekommande fall, inriktning.

När Skolverket meddelar föreskrifter om bidragsbeloppens storlek enligt riksprislistan ska den berörda kommunens budgeterade bidragsbelopp eller det berörda landstingets budgeterade kostnader för program och, i förekommande fall, inriktning ligga till grund för bidragsbeloppen. Sådana föreskrifter ska meddelas senast den 31 januari det kalenderår som föreskrifterna gäller för. Förordning (2012:996)

3 §

  Statens skolverk får meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun eller ett landsting att lämna de uppgifter om verksamheten som behövs för sådana beslut om bidragsbelopp som avses i 2 §. Förordning (2012:996)