Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

5 av 16 paragrafer (31 %) har ändrats i förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1090). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


3 §

  Myndigheten ska också
   1. verka för ökat internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom hela kulturområdet,
   2. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdomsperspektiv samt även främja ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet,
   3. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda aktörer,
   4. inom ramen för kultursamverkansmodellen enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet representera staten i dialogen med berörda regioner och kommuner,
   5. administrera det pris som avses i förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne,
   6. vara nationell kontaktpunkt för EU:s kulturprogram,
   7. verka för kulturens betydelse inom andra samhällsområden,
   8. sprida information och kunskap om myndighetens verksamhet, och
   9. ha ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Förordning (2019:1090)

5 §

  Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter, regioner och kommuner med ansvar enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statliga bidrag till regional kulturverksamhet samt med institutioner, det civila samhället och andra aktörer.

Myndigheten ska även främja samverkan, erfarenhetsutbyte och lärande mellan lokala, regionala, nationella och internationella aktörer som bedriver verksamhet av betydelse för kulturens utveckling. Förordning (2019:1090)

6 §

  Myndigheten ska följa upp och till regeringen redovisa verksamhetens kvantitativa och kvalitativa resultat.

Följande ska följas upp och redovisas:
   1. den statliga bidragsgivningen och övrig främjande verksamhet, per konst- och kulturområde,
   2. hur den statliga bidragsgivningen kompletteras genom medfinansiering av regioner, kommuner och andra aktörer, och
   3. hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen.

Myndigheten ska lämna förslag till regeringen om hur insatser inom myndighetens ansvarsområde kan förbättras och effektiviseras. Förordning (2019:1090)

7 §

  Utöver rapportering enligt 6 § ska myndigheten följa upp och senast den 30 juni varje år redovisa följande till regeringen:
   1. utfallet av svenska ansökningar till EU:s kultur- och medieprogram Kreativa Europa 2014-2020,
   2. utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd från Europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014-2020 inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen, och
   3. det regionala utfallet av myndighetens verksamhet.

Redovisningen enligt punkten 2 ska ske i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet.

Myndigheten ska även följa upp och senast den 30 juni vartannat år redovisa det regionala utfallet av andra kulturmyndigheters och kulturinstitutioners verksamhet till regeringen. Förordning (2014:1524)

7 a §

  Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa hur myndigheten verkat för det samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur i såväl kultursamverkansmodellen som övrig bidragsgivning och verksamhet. Redovisningen ska göras utifrån de nationella kulturpolitiska målen och de minoritetspolitiska målens delområden språk och kulturell identitet samt inflytande och delaktighet. Förordning (2015:796)

Whoops, looks like something went wrong.