Förordning (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

14 av 29 paragrafer (48 %) har ändrats i förordning (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1329). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  I denna förordning avses med
   - forskningsråd: Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, och
   - ämnesråd: de ämnesråd som finns inom Vetenskapsrådet enligt förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet.
Förordning (2013:506)

2 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om hur elektorer till elektorsförsamlingar utses och om elektorsförsamlingarnas val av de ledamöter som inte utses av regeringen till
   - styrelsen för Vetenskapsrådet,
   - ämnesråden,
   - styrelsen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, och
   - forskarrådet för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Förordning (2013:506)

3 §

  Det ska finnas en elektorsförsamling för val av ledamöter till varje forskningsråd.

De elektorer som enligt 4 § ingår i elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet ska även välja ledamöter till det ämnesråd vars ämnesområde de representerar. Förordning (2015:551)

4 §

  Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet ska bestå av 165 elektorer, varav 55 elektorer för ämnesområdet humaniora och samhällsvetenskap, 55 elektorer för ämnesområdet medicin och hälsa samt 55 elektorer för ämnesområdet natur- och teknikvetenskap.

Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd ska bestå av 55 elektorer och elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande av 55 elektorer.
Förordning (2013:506)

7 §

  Vetenskapsrådet ska, efter samråd med övriga forskningsråd, inför det att elektorer utses lämna ett underlag till regeringen i fråga om fördelningen av elektorer enligt 6 §. Underlaget ska grundas på den officiella statistiken för högskoleväsendet enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Av underlaget ska de uppgifter framgå som anges i 8 §. Förordning (2012:734)

8 §

  I det underlag som Vetenskapsrådet ska lämna enligt 7 § ska det för varje forskningsråd anges vilka forskningsämnesgrupper i den officiella statistiken för högskoleväsendet som omfattas av forskningsrådets ansvarsområde. I fråga om Vetenskapsrådet ska detta anges för varje ämnesområde.

Utifrån den officiella statistiken för högskoleväsendet de senaste tre åren ska därefter följande personer inom de angivna forskningsämnesgrupperna vid de universitet och högskolor som anges i bilagan till denna förordning redovisas och räknas om till motsvarande heltidsanställda:
   1. professorer,
   2. lektorer, och
   3. andra anställda som har doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen och som forskar och undervisar.

Antalet motsvarande heltidsanställda inom de angivna forskningsämnesgrupperna ska sammanställas och redovisas för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och för ämnesråden. Elektorerna ska redovisas utifrån en fördelning mellan regionerna i proportion till antalet motsvarande heltidsanställda inom respektive region. Förordning (2013:506)

17 §

  Valbar som ledamot i forsknings- och ämnesråd är den som har hög vetenskaplig eller konstnärlig kompetens.
Förordning (2015:551)

18 §

  En person får inte väljas till ledamot i mer än en styrelse eller ett råd som omfattas av denna förordning.

En huvudsekreterare inom ett forskningsråd får inte vara ledamot i ett ämnesråd eller forskningsråd.
Förordning (2015:551)

20 §

  Valberedningarna ska senast två veckor före valet föreslå ledamöter. Förordning (2015:551)

21 §

  En valberednings förslag till ledamöter ska ha en sammansättning som är representativ i förhållande till verksamhetsområdet för det forskningsråd eller ämnesråd som förslaget avser.

Förslaget till ledamöter ska, om det inte finns särskilda skäl, ha en jämn könsfördelning. Förordning (2015:551)

24 §

  Vid valsammanträdet ska valberedningens förslag presenteras. Varje elektor i en elektorsförsamling får föreslå ledamöter.

Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i valberedningens förslag eller som har föreslagits vid sammanträdet. Förordning (2015:551)

26 §

  Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd väljer sju ledamöter. Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande väljer sju ledamöter.
Förordning (2015:551)

27 §

  Vetenskapsrådet får, efter att ha hört Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, meddela närmare föreskrifter om hur val av ledamöter ska genomföras.
Förordning (2015:551)

29 §

  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bilaga

Indelning i regioner

I denna bilaga anges de regioner inom vilka beslut att utse elektorer bereds.

Region 1

Uppsala universitet Örebro universitet Sveriges lantbruksuniversitet Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Mälardalens högskola

Region 2

Lunds universitet Linnéuniversitetet Malmö universitet Blekinge tekniska högskola Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad

Region 3

Göteborgs universitet Karlstads universitet Högskolan i Borås Högskolan i Skövde Högskolan Väst Chalmers tekniska högskola AB

Region 4

Stockholms universitet Karolinska institutet Kungl. Tekniska högskolan Försvarshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Konstfack Kungl. Konsthögskolan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Stockholms konstnärliga högskola Södertörns högskola Handelshögskolan i Stockholm

Region 5

Umeå universitet Luleå tekniska universitet Mittuniversitetet

Region 6

Linköpings universitet Stiftelsen Högskolan i Jönköping Förordning (2017:1329)

Whoops, looks like something went wrong.