Förordning (2012:546) med instruktion för Boverket

5 av 24 paragrafer (21 %) har ändrats i förordning (2012:546) med instruktion för Boverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1095). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Boverket ska i frågor inom sitt verksamhetsområde verka för
   1. en ökad kunskap hos kommuner, statliga myndigheter och andra berörda,
   2. en hållbar utveckling med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen,
   3. en god arkitektur och en ändamålsenlig utformning av den bebyggda miljön i samhällsplanering och byggande,
   4. samordning av de statliga myndigheternas arbete med att ta fram underlag för tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900), och
   5. en omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem som innefattar främjandet av användningen av solvärmeteknik, en god hushållning med energi i bebyggelsen och en planeringsberedskap för vindkraft i enlighet med den planeringsram som riksdagen har beslutat.
Förordning (2017:981)

3 §

  Boverket ska särskilt
   1. bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och utveckling,
   2. beakta de konsekvenser som verkets beslut och verksamhet kan få för funktionshindrade, barn, ungdomar och äldre samt för integration, boendesegregation, folkhälsa och jämställdhet,
   3. i förhållande till myndigheter, allmänheten och andra berörda aktivt ge råd och stöd,
   4. utöva tillsyn, ge tillsynsvägledning och ha uppsikt i enlighet med lagar och förordningar,
   5. utveckla en fördjupad förståelse för bostadsmarknaders funktionssätt,
   6. aktualisera statistik, följa och analysera utvecklingen på bostadsmarknaden, såväl i nationellt perspektiv som på regional nivå,
   7. träffa avtal med kommuner om statens medverkan vid omstrukturering eller rekonstruktion av ett kommunalt bostadsföretag samt göra uppföljningar och utvärderingar avseende stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet,
   8. följa och analysera tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen och lagstiftningen om energideklaration för byggnader,
   9. i förekommande fall upprätta och förvalta register över energideklarationer,
   10. utveckla verifierbara funktionskrav i byggreglerna samt följa och analysera tillämpningen av dessa,
   11. följa utvecklingen av frågor inom verkets verksamhetsområde och vid behov föreslå åtgärder för att syftet med regler och andra styrmedel ska nås,
   12. samordna, utveckla, följa upp och utvärdera de statliga stöd och bidrag som Boverket har ett centralt administrationsansvar för, redogöra för resultat och fördelning när det gäller stöden och bidragen samt informera om dem, och
   13. samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön. Förordning (2018:1095)

8 a §

  Boverket ansvarar för att vägleda kommuner och andra när det gäller hur hänsyn bör tas till buller och andra hälsofrågor vid planering för och byggande av bostäder enligt plan- och bygglagstiftningen. Förordning (2013:46)

8 b §

  Boverket ska ge råd och stöd om, följa upp och analysera samt årligen sammanställa erfarenheterna från tillämpningen av lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar.

Sammanställningen ska lämnas till regeringen.
Förordning (2014:1333)

14 §

  Har upphävts genom förordning (2016:1105)

Whoops, looks like something went wrong.