Förordning (2012:565) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

8 av 20 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (2012:565) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:104). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


3 §

  Den eftersökte ska underrättas om innehållet i den nordiska arresteringsordern så snart som möjligt efter att han eller hon har anträffats. Samtidigt ska han eller hon få skriftlig information om sin möjlighet att lämna sådant samtycke som avses i 3 kap. 5 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder, och om innebörden av ett sådant samtycke.

Den eftersökte ska vid samma tillfälle underrättas om att han eller hon kan ha rätt att utse en försvarare eller ett biträde i den stat som har utfärdat arresteringsordern. Om den eftersökte vill utöva en sådan rätt ska åklagaren omedelbart underrätta den utfärdande myndigheten om det. Förordning (2016:935)

6 §

  Om den eftersökte begär att påföljden ska verkställas i Sverige, ska åklagaren omedelbart underrätta den utfärdande myndigheten om den eftersöktes begäran.

Åklagaren ska underrätta Kriminalvården om den eftersöktes begäran att påföljden ska verkställas i Sverige.

Om rätten med stöd av 2 kap. 6 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder har avslagit en begäran om överlämnande, ska åklagaren omedelbart underrätta Kriminalvården.
Förordning (2015:112)

7 §

  Har upphävts genom förordning (2015:112)

8 §

  Har upphävts genom förordning (2015:112)

9 §

  Har upphävts genom förordning (2015:112)

12 a §

  I fråga om information om och dokumentation av en sådan förklaring som avses i 5 kap. 3 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder ska 11-13 §§ strafftidsförordningen (2019:95) tillämpas.

När Kriminalvården eller Polismyndigheten har tagit emot en sådan förklaring, ska myndigheten omedelbart underrätta åklagaren. Förordning (2019:104)

13 §

  När frågan om överlämnande är avgjord genom ett lagakraftvunnet beslut, ska åklagaren omedelbart underrätta Polismyndigheten och den utfärdande myndigheten om beslutet.
Om beslutet innebär att överlämnande beviljas, ska det av underrättelsen framgå när beslutet senast ska verkställas.

Åklagaren ska så snart som möjligt sända en kopia av beslutet till den utfärdande myndigheten. Förordning (2014:1187)

19 §

  Ska någon i ett fall som sägs i 7 kap. 1 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder återföras till en annan nordisk stat, ska åklagaren underrätta Polismyndigheten om när personen kan återföras. Förordning (2014:1187)

Whoops, looks like something went wrong.