Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

5 av 7 paragrafer (71 %) har ändrats i förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1091). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


3 §

  Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja
   1. genomförandet av den nationella ANDT-politiken i länet,
   2. utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete,
   3. utvecklingen av tvärsektoriella insatser i kommunerna och regionen,
   4. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå, och
   5. utbildning och kompetensutveckling i länet.
Förordning (2019:1091)

4 §

  Varje länsstyrelse ska samordna sitt förebyggande arbete på alkohol- och tobaksområdet med den tillsyn som länsstyrelsen ska utöva enligt 9 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) och 7 kap. 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Förordning (2019:226)

5 §

  Länsstyrelserna ska till Folkhälsomyndigheten årligen redovisa det arbete som samordningsfunktionen har utfört.

I denna rapport ska länsstyrelsen särskilt redovisa regionala behov av stöd på ANDT-området som samordningsfunktionen har uppmärksammat. Förordning (2013:915)

6 §

  Länsstyrelserna ska också till Folkhälsomyndigheten årligen redovisa hur de har utövat sin tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. De ska uppge vilka åtgärder de har vidtagit för att övervaka och stödja den tillsyn kommunerna bedriver enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter samt resultatet av detta arbete.

Länsstyrelserna ska vidare redovisa en bedömning av kommunernas tillsyn inom det område som anges i första stycket. Förordning (2019:226)

7 §

  Folkhälsomyndigheten får meddela närmare föreskrifter om redovisningens utformning. Förordning (2013:915)