Förordning (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer

1 av 2 paragraf (50 %) har ändrats i förordning (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:298). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  För de myndigheter som anges i bilagan till denna förordning krävs inte svenskt medborgarskap för anställning som anges i 1 §.

Bilaga

Förteckning över myndigheter

Svenska institutet för europapolitiska studier

Nordiska Afrikainstitutet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Skolforskningsinstitutet

Universitetskanslersämbetet

Universitets- och högskolerådet

Uppsala universitet

Lunds universitet

Göteborgs universitet

Stockholms universitet

Umeå universitet

Linköpings universitet

Karolinska institutet

Kungl. Tekniska högskolan

Luleå tekniska universitet

Karlstads universitet

Linnéuniversitetet

Örebro universitet

Mittuniversitetet

Malmö universitet

Blekinge tekniska högskola

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskolan i Borås

Högskolan Dalarna

Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad

Högskolan Kristianstad

Högskolan i Skövde

Högskolan Väst

Konstfack

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Mälardalens högskola

Stockholms konstnärliga högskola

Södertörns högskola

Kungl. biblioteket

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Statens väg- och transportforskningsinstitut

Trafikanalys

Verket för innovationssystem

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Myndigheten för kulturanalys

Statens konstråd

Institutet för språk och folkminnen

Statens historiska museer

Nationalmuseum

Moderna museet

Naturhistoriska riksmuseet

Statens centrum för arkitektur och design

Statens museer för världskultur

Statens musikverk

Forum för levande historia

Diskrimineringsombudsmannen

Medlingsinstitutet

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Myndigheten för arbetsmiljökunskap Förordning (2020:298)

Whoops, looks like something went wrong.