Förordning (2012:708) om byggande av järnväg

5 av 36 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2012:708) om byggande av järnväg sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:983). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


8 §

  Vid bedömningen av om ett projekt kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 2 kap. 4 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, ska länsstyrelsen ta hänsyn till det som anges i 10 § 1-3 och 11-13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966). Länsstyrelsens beslut ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot att projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Bestämmelser om vilka projekt som ska antas medföra en betydande miljöpåverkan finns i miljöbedömningsförordningen. Förordning (2017:983)

8 a §

  Innan frågan om betydande miljöpåverkan enligt 2 kap. 4 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg lämnas till länsstyrelsen för beslut, ska den som avser att bygga vägen genom brev, kungörelse i ortstidning eller på annat lämpligt sätt ge de enskilda som kan antas bli särskilt berörda möjlighet att yttra sig. Det ska också framgå var handlingar om projektet hålls tillgängliga. De handlingar som hålls tillgängliga och som lämnas till länsstyrelsen för beslut i frågan om betydande miljöpåverkan ska uppfylla kraven i 8 § och 9 § 1 miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Förordning (2017:983)

9 §

  Om handlingarna är fullständiga och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda har getts möjlighet att yttra sig enligt 8 a §, ska länsstyrelsen avgöra frågan om betydande miljöpåverkan så snart som möjligt och senast 90 dagar efter att den som avser att bygga vägen lämnat frågan till länsstyrelsen för beslut. Förordning (2017:983)

14 §

  När samrådet enligt 2 kap. 2-7 §§ lagen (1995:1649) om byggande av järnväg är avslutat, ska den som avser att bygga järnvägen kungöra sitt förslag till järnvägsplan och underlaget till denna och låta handlingarna granskas under en viss tid (granskningstid), som ska vara minst 30 dagar.

Under granskningstiden ska planförslaget med underlag finnas tillgängligt hos den som avser att bygga järnvägen samt hos berörda kommuner.

Undantag från kraven på kungörande och granskning finns i 2 kap. 13 och 14 §§ lagen om byggande av järnväg.
Förordning (2017:983)

15 §

  Den som avser att bygga järnvägen ska kungöra granskningen i Post- och Inrikes Tidningar och en ortstidning eller endera av dessa. Om en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram, ska kungörelsen även ske på en lämplig webbplats.

I kungörelsen ska det anges var förslaget till plan med underlag hålls tillgängligt och inom vilken tid synpunkter ska lämnas. Förordning (2017:983)

Whoops, looks like something went wrong.