Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet

13 av 14 paragrafer (93 %) har ändrats i förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:845). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


2 §

  Myndigheten ska ansvara för kvalitetssäkring av universitetens och högskolornas verksamhet genom
   1. granskning av kvalitetssäkringsarbete,
   2. utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå,
   3. tematiska utvärderingar, och
   4. prövning av frågor om examenstillstånd enligt 1 kap. 11, 12, 14 och 15 §§ högskolelagen (1992:1434) samt 7 § lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Myndigheten ska årligen redovisa hur kvalitetssäkringen har bidragit till kvalitetsutveckling och hög kvalitet i universitetens och högskolornas verksamhet.
Förordning (2017:845)

3 §

  Myndigheten ska ansvara för granskning av hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor.
Förordning (2017:845)

4 §

  Myndigheten ska ansvara för uppföljning, omvärldsbevakning och analys av frågor inom myndighetens ansvarsområde. I ansvaret ingår att
   1. redovisa sammanfattande analyser över utvecklingen av verksamheten vid universitet och högskolor,
   2. följa och redovisa arbetsmarknadens framtida kompetensbehov i relation till utbildningsutbudet, och
   3. följa och redovisa de examinerades etablering på arbetsmarknaden. Förordning (2017:845)

5 §

  Myndigheten ska ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
Förordning (2017:845)

6 §

  Myndigheten ska utöva tillsyn över verksamheten inom sitt ansvarsområde. Förordning (2017:845)

7 §

  Myndigheten ska främja chefsutvecklingen inom högskolan.
Förordning (2017:845)

8 §

  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Förordning (2017:845)

9 §

  Myndigheten leds av en myndighetschef. Förordning (2017:845)

10 §

  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter. I insynsrådet ska studenter vara representerade. Förordning (2017:845)

11 §

  Myndigheten ska upplåta lokaler och sköta administrativa, föredragande och handläggande uppgifter åt Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans avskiljandenämnd. Förordning (2017:845)

12 §

  Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2017:845)

13 §

  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Förordning (2017:845)

14 §

  Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) Förordning (2017:845)