Förordning (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet

21 av 24 paragrafer (88 %) har ändrats i förordning (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1365). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


2 a §

  För de ändamål som anges i 2 § 1 ska myndigheten med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över uppgifter om elevers slutbetyg, examensbevis eller motsvarande från gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå.

Uppgifterna i registret ska lämnas till statistikansvarig myndighet för skolväsendet eller till den myndighet eller det organ som den statistikansvariga myndigheten bestämmer. Förordning (2018:1365)

4 §

  Myndigheten ska meddela föreskrifter och fatta beslut i fråga om tillträde till högskoleutbildning i enlighet med vad regeringen föreskriver. Förordning (2018:5)

5 §

  Myndigheten ska ansvara för bedömning av utländska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå.
Förordning (2018:5)

6 §

  Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2018:5)

7 §

  Myndigheten ska vara nationellt informationscentrum i enlighet med vad som följer av konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997. Förordning (2018:5)

8 §

  Myndigheten är det svenska programkontoret för de EU- program och andra internationella program inom utbildningsområdet som regeringen beslutar i ett enskilt fall.
Förordning (2018:5)

9 §

  Myndigheten ska administrera de program som avses i 8 § och besluta om deltagande och bidrag i fråga om dessa program. Förordning (2018:5)

10 §

  Myndigheten ska
   1. administrera internationell utbytestjänstgöring för anställda i staten, och
   2. anordna utbildning inför deltagande i uttagningsprov för arbete inom EU:s institutioner. Förordning (2018:5)

11 §

  Myndigheten ska vara ett nationellt centrum för Europass enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004 om en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass).
Förordning (2018:5)

12 §

  Myndigheten ska informera om
   1. högskoleutbildning i syfte att enskilda individer ska kunna göra välavvägda val i fråga om sådan utbildning,
   2. de program som myndigheten ansvarar för och andra EU-program inom utbildningsområdet än de som avses i 8 §, och
   3. internationell utbytestjänstgöring för anställda i staten och nordisk utbytestjänstgöring enligt förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder.
Förordning (2018:5)

13 §

  Myndigheten ska ansvara för uppföljning och analys av frågor inom myndighetens verksamhetsområde.
Förordning (2018:5)

14 §

  Myndigheten ska
   1. stimulera intresset för högskoleutbildning, och
   2. främja breddad rekrytering till högskolan.
Förordning (2018:5)

15 §

  Myndigheten ska inom högskolan motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Förordning (2018:5)

16 §

  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Förordning (2018:5)

17 §

  Myndigheten leds av en styrelse. Förordning (2018:5)

18 §

  Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter. I styrelsen ska studenter vara representerade. Förordning (2018:5)

19 §

  Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2018:5)

20 §

  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Förordning (2018:5)

21 §

  Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2018:5)

22 §

  Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf. Förordning (2018:5)

23 §

  Myndighetens beslut i ärenden om deltagande i program och fördelning av bidrag får inte överklagas. Förordning (2018:5)