Lag (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

17 av 35 paragrafer (49 %) har ändrats i lag (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:683). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


1 §

  Denna lag gäller för sådant samarbete mellan Sverige och en annan medlemsstat i Europeiska unionen som avses i rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning.

Vid utbyte av upplysningar om finansiella konton enligt artikel 8.3a i rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt direktiv 2014/107/EU, tillämpas även lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Lag (2015:919)

5 §

  Skatteverket ska, i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag, på begäran av en behörig myndighet i en annan medlemsstat
   - utbyta upplysningar (8-11 §§),
   - medge närvaro vid administrativa myndigheter och medverkan i utredningar (17 §), och
   - utföra delgivning (18 och 19 §§).

Skatteverket ska även, i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag,
   - automatiskt utbyta upplysningar (12-13 §§), och
   - lämna upplysningar utan föregående begäran (14 §).
Lag (2016:1229)

7 §

  I denna lag avses med

behörig myndighet: den myndighet i en medlemsstat som har utsetts som sådan av medlemsstaten eller ett centralt kontaktkontor, ett kontaktorgan eller en behörig tjänsteman som agerar på det sätt som avses i direktiv 2011/16/EU,

centralt kontaktkontor: det kontor som har utsetts som sådant och som har huvudansvaret för kontakterna med andra medlemsstater när det gäller administrativt samarbete,

kontaktorgan: varje annat kontor än det centrala kontaktkontoret som har utsetts som sådant för att direkt utbyta upplysningar enligt denna lag,

behörig tjänsteman: varje tjänsteman som har fått behörighet att direkt utbyta upplysningar enligt direktivet,

begärande myndighet: det centrala kontaktkontoret, ett kontaktorgan eller en behörig tjänsteman i en medlemsstat som begär bistånd på den behöriga myndighetens vägnar,

utredning: varje kontroll, utredning och annan åtgärd som medlemsstaterna genomför för att fullgöra sina skyldigheter att sörja för en korrekt tillämpning av skattelagstiftningen,

utbyte av upplysningar på begäran: utbyte av upplysningar baserat på en begäran som en begärande medlemsstat lämnar till en anmodad medlemsstat avseende ett specifikt fall,
automatiskt utbyte: systematisk överföring av på förhand bestämda upplysningar, utan föregående begäran, med i förväg fastställda regelbundna intervaller,

utbyte utan föregående begäran: lämnande av upplysningar till en annan medlemsstat, vid vilken tidpunkt som helst och utan föregående begäran,

person:
   - fysisk person,
   - juridisk person,
   - om gällande lagstiftning medger det, en sammanslutning av personer som har befogenhet att utföra rättshandlingar men som inte har en juridisk persons rättsliga ställning, eller
   - varje annan juridisk konstruktion, oavsett slag eller form, och oberoende av om den har status som juridisk person, som äger eller förvaltar tillgångar, inklusive inkomster som härrör därifrån, som omfattas av en skatt som denna lag gäller för. Lag (2016:1229)

7 a §

  Med förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor avses avtal, meddelande eller varje annat instrument eller åtgärd med liknande effekter som
   1. utfärdas, ändras eller förnyas av regeringen eller av Skatteverket eller en annan myndighet,
   2. avser en viss person eller grupp av personer och som den personen eller gruppen av personer kan förlita sig på,
   3. avser tolkning eller tillämpning av lagstiftning om skatter och avgifter,
   4. avser en gränsöverskridande transaktion eller frågan om verksamhet som bedrivs av en person i en annan jurisdiktion utgör ett fast driftställe, och
   5. avser en framtida transaktion eller en framtida verksamhet eller har utfärdats, ändrats eller förnyats innan deklaration lämnats för den period då transaktionen gjordes eller verksamheten utövades. Lag (2016:1229)

7 b §

  Med gränsöverskridande transaktion i 7 a § 4 avses en transaktion eller en serie av transaktioner där
   1. inte samtliga parter har sin skatterättsliga hemvist i Sverige,
   2. någon av parterna har sin skatterättsliga hemvist i mer än en jurisdiktion,
   3. en av parterna bedriver näringsverksamhet i en annan jurisdiktion via ett fast driftställe och transaktionen är hänförlig till det fasta driftstället,
   4. en person har vidtagit arrangemang rörande näringsverksamhet i en annan jurisdiktion som den personen bedriver via ett fast driftställe, eller
   5. transaktionen eller serien av transaktioner har gränsöverskridande verkan. Lag (2016:1229)

7 c §

  Med förhandsbesked om prissättning avses ett besked om framtida prissättning av internationella transaktioner mellan parter som är i ekonomisk intressegemenskap som har utfärdats, ändrats eller förnyats enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner.
Lag (2016:1229)

12 §

  Skatteverket ska till varje annan medlemsstats behöriga myndighet genom automatiskt utbyte överföra upplysningar som verket tagit emot i form av kontrolluppgifter eller motsvarande uppgifter och uppgifter i inkomstdeklarationer och som avser personer hemmahörande i den andra medlemsstaten när det gäller
   1. inkomster från anställning,
   2. styrelsearvoden,
   3. livförsäkringsprodukter som inte omfattas av
      a) andra unionsrättsakter, om utbyte av upplysningar och andra liknande åtgärder, än rådets direktiv 2011/16/EU, eller
      b) lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,
   4. pensioner, och
   5. ägande av och inkomster från fastighet.

Upplysningarna ska överföras minst en gång om året.
Lag (2015:919)

12 a §

  Skatteverket ska till varje annan medlemsstats behöriga myndighet och till Europeiska kommissionen genom automatiskt utbyte lämna upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning i den omfattning som framgår av 12 b och 12 c §§. Detta gäller dock inte förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor som uteslutande avser och omfattar en eller flera fysiska personers skatteärenden.

Upplysningarna ska lämnas inom tre månader efter utgången av det kalenderhalvår då förhandsbeskedet utfärdats, ändrats eller förnyats.

Förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor ska vid tillämpning av denna lag anses ha utfärdats, ändrats eller förnyats när beskedet fått laga kraft. Lag (2016:1229)

12 b §

  De upplysningar som Skatteverket ska lämna enligt 12 a § är följande:
   1. identiteten på personen, med undantag för fysiska personer, som fått förhandsbeskedet och när det är lämpligt, även identiteten på gruppen av personer som personen tillhör,
   2. en sammanfattning av innehållet i förhandsbeskedet,
   3. datum för utfärdandet, ändringen eller förnyelsen av förhandsbeskedet,
   4. i förekommande fall giltighetsperiod för förhandsbeskedet,
   5. typ av förhandsbesked,
   6. i förekommande fall transaktionens eller transaktionernas beloppsmässiga omfattning,
   7. andra medlemsstater som sannolikt kommer att beröras av förhandsbeskedet,
   8. andra personer, med undantag för fysiska personer, som sannolikt kommer att beröras av förhandsbeskedet i andra medlemsstater, och
   9. huruvida uppgifterna som lämnats är hämtade från ett förhandsbesked eller från en ansökan om förhandsbesked om prissättning.

Om förhandsbeskedet avser prissättning ska upplysningar även lämnas om
   1. kriterierna för att fastställa internprissättningen, och
   2. metoden som använts för att fastställa internprissättningen.

Upplysningar enligt första stycket 1, 2 och 8 samt andra stycket 1 ska inte lämnas till Europeiska kommissionen.
Lag (2016:1229)

12 c §

  Upplysningar om förhandsbesked om prissättning som grundas på en överenskommelse med ett land utanför Europeiska unionen och som ska lämnas enligt 12 a § ska inte lämnas, om det enligt tillämpligt skatteavtal inte är tillåtet att lämna upplysningar om beskedet till tredje man.

Om förhandsbesked om prissättning undantas enligt första stycket, ska i stället upplysningar som finns att tillgå i den ansökan som legat till grund för förhandsbeskedet lämnas.

De upplysningar som Skatteverket ska lämna enligt andra stycket är följande:
   1. identiteten på personen, med undantag för fysiska personer, som ansökt om förhandsbesked och när det är lämpligt även identiteten på gruppen av personer som personen tillhör,
   2. en sammanfattning av innehållet i ansökan,
   3. i förekommande fall giltighetsperiod för förhandsbeskedet,
   4. typ av förhandsbesked,
   5. i förekommande fall transaktionens eller transaktionernas beloppsmässiga omfattning,
   6. andra medlemsstater som sannolikt kommer att beröras av förhandsbeskedet,
   7. andra personer, med undantag för fysiska personer, som sannolikt kommer att beröras av förhandsbeskedet i andra medlemsstater, och
   8. att uppgifterna som lämnats är hämtade från en ansökan om förhandsbesked om prissättning.

Upplysningar enligt tredje stycket 1, 2 och 7 ska inte lämnas till Europeiska kommissionen. Lag (2016:1229)

12 d §

  Skatteverket ska till varje annan medlemsstats behöriga myndighet och till Europeiska kommissionen genom automatiskt utbyte lämna upplysning om sådana uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang som Skatteverket har fått enligt 33 b kap. 16-18 och 21 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Skatteverket ska även lämna upplysning om det referensnummer som tilldelats det rapporteringspliktiga arrangemanget av Skatteverket eller av en annan medlemsstats behöriga myndighet.

Upplysning till Europeiska kommissionen ska inte lämnas om uppgifter som avses i andra stycket eller i 33 b kap. 16 § första stycket 1, 3 och 8 och andra stycket skatteförfarandelagen. Lag (2020:438)

12 e §

  Skatteverket ska inte lämna de upplysningar som avses i 12 d § om uppgifterna är så bristfälliga att de uppenbart inte kan läggas till grund för de syften som anges i 33 b kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2020:438)

12 f §

  Upplysningarna enligt 12 d § ska lämnas inom en månad efter utgången av det kalenderkvartal då uppgifter lämnades till Skatteverket enligt 33 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2020:438)

13 §

  Skatteverket ska överföra upplysningar enligt 12 § till en medlemsstat endast om den staten har meddelat Europeiska kommissionen att den har upplysningar tillgängliga beträffande minst en av de inkomster och tillgångar som avses i 12 §.

Om en behörig myndighet i en annan medlemsstat har meddelat att den inte önskar få vissa upplysningar enligt 12 § första stycket, ska Skatteverket inte överföra sådana upplysningar till den medlemsstaten.

Skatteverket ska inte lämna upplysningar enligt 12 b § första stycket 2, 12 c § tredje stycket 2 och enligt 12 d § om uppgifter som avses i 33 b kap. 16 § första stycket 3 skatteförfarandelagen (2011:1244), om utlämnandet
   1. kan leda till att en affärshemlighet, företagshemlighet, yrkeshemlighet eller ett i näringsverksamhet använt förfaringssätt röjs, eller
   2. skulle strida mot allmänna hänsyn. Lag (2020:438)

22 a §

  Skatteverket ska vid överträdelse eller brister i skyddet för uppgifter underrätta fysiska personer som uppgifterna avser om att en överträdelse av skyddet för uppgifterna har skett, om överträdelsen sannolikt kommer att påverka skyddet av deras personuppgifter eller integritet negativt. Lag (2015:919)

23 §

  Sådana rapporter och dokument som utarbetats av Europeiska kommissionen och som avses i artikel 23a i rådets direktiv 2011/16/EU, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2015/2376, får användas endast för analysändamål.
Lag (2016:1229)

25 §

  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om Skatteverkets uppgifter enligt denna lag.


Övergångsbestämmelser

2012:843
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015 i fråga om 12 och 13 §§ samt i övrigt den 1 januari 2013.
   2. Bestämmelserna i 12 och 13 §§ tillämpas första gången i fråga om upplysningar som avser
   - kalenderåret 2014, när de erhållits i form av kontrolluppgifter eller motsvarande uppgifter, och
   - beskattningsår som avslutas efter den 31 december 2013, när de erhållits i form av uppgifter i inkomstdeklarationer.

2016:1229
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas på förhandsbesked som har utfärdats, ändrats och förnyats efter utgången av 2016.
   2. Bestämmelserna i 12 a-12 c §§ om automatiskt utbyte av upplysningar tillämpas, om annat inte följer av punkterna 3 och 4, även på förhandsbesked som har utfärdats, ändrats eller förnyats under tiden 1 januari 2012-31 december 2016.
   3. Upplysningar ska inte lämnas om förhandsbeskedet har utfärdats, ändrats eller förnyats under tiden 1 januari 2012-31 december 2013 och inte längre var giltigt den 1 januari 2014.
   4. Upplysningar om förhandsbesked som har utfärdats, ändrats eller förnyats före den 1 april 2016 ska inte lämnas om
      a) de avser en person eller grupp av personer som bedriver näringsverksamhet, som inte huvudsakligen utgörs av finansiell verksamhet eller investeringsverksamhet, och
      b) näringsverksamheten har en årlig nettoomsättning på mindre än 40 miljoner euro under det beskattningsår som föregår dagen för utfärdande, ändring eller förnyelse.

Om näringsverksamheten ingår i en koncern enligt årsredovisningslagen (1995:1554) ska den årliga nettoomsättningen i 4 b beräknas för hela koncernen.
   5. Skatteverket ska lämna upplysningarna som avser förhandsbesked som har utfärdats, ändrats eller förnyats under tiden 1 januari 2012-31 december 2016 före den 1 januari 2018.

2020:438
   1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
   2. De nya bestämmelserna får sättas i kraft vid olika tidpunkter.
   3. Regeringen får meddela de övergångsbestämmelser som behövs.

2020:562
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
   2. I stället för vad som föreskrivs i 12 f § ska Skatteverket, i fråga om uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang som lämnats till Skatteverket efter den 30 juni 2020 och före den 1 mars 2021, lämna upplysningar senast den 30 april 2021.
Förordning (2020:683)