Förordning (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

3 av 33 paragrafer (9 %) har ändrats i förordning (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:564). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


9 §

  Skatteverket får meddela andra medlemsstaters behöriga myndigheter att verket inte önskar få upplysningar genom automatiskt utbyte beträffande någon eller några av de kategorier av inkomster och tillgångar som avses i 12 § första stycket lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

Skatteverket ska i så fall underrätta Europeiska kommissionen om detta. Förordning (2015:923)

10 a §

  Skatteverket ska bekräfta att verket har tagit emot upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning, som ansetts kunna beröra Sverige. Detta ska göras snarast möjligt men senast sju arbetsdagar från mottagandet. Bekräftelsen ska lämnas till den meddelande medlemsstatens behöriga myndighet. Förordning (2016:1230)

30 a §

  Skatteverket ska till Europeiska kommissionen vartannat år lämna en utvärdering av relevansen av de kännetecken avseende gränsöverskridande arrangemang som anges i lagen (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang. Förordning (2020:564)