Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

11 av 38 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:648). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


3 §

  Förordningen ska inte tillämpas på
   1. vapen, ammunition och krigsmateriel som är avsedda att användas för specifikt militära ändamål samt annan utrustning som är nödvändig vid skydd av väsentliga säkerhetsintressen hos en medlemsstat i Europeiska unionen,
   2. utrustning som är avsedd att skickas ut i rymden,
   3. utrustning som är tillverkad enbart för att ingå som en del av en annan typ av utrustning som inte omfattas av eller är undantagen från denna förordnings tillämpningsområde, om den kan fylla sin funktion endast som en del av den utrustningen och endast kan ersättas av samma slags utrustning,
   4. sådana storskaliga stationära industriverktyg som
      a) utgörs av grupper av maskiner, utrustning, komponenter eller kombinationer av dessa,
      b) fungerar tillsammans för en viss tillämpning,
      c) installeras permanent och monteras ned av fackmän på en viss plats, och
      d) används och underhålls av fackmän i en industriell produktionsanläggning eller anläggning för forskning eller utveckling,
   5. sådana storskaliga fasta installationer som utgörs av kombinationer av två eller flera slags apparater eller annan utrustning som sätts samman, installeras och monteras ned av fackmän och är avsedda att användas permanent på en på förhand bestämd och särskilt avsedd plats,
   6. transportmedel för personer eller varor, om transportmedlen är något annat än elektriska tvåhjuliga fordon som inte är typgodkända,
   7. maskiner som uteslutande tillhandahålls för yrkesmässig användning, har en inbyggd källa för kraftgenerering eller traktionsdrift med extern strömkälla, är rörliga eller förflyttas kontinuerligt eller halvkontinuerligt mellan en följd av fasta arbetsstationer under arbetet, men inte är avsedda att användas på väg,
   8. sådana aktiva medicintekniska produkter för implantation som avses i artikel 1.2 c i rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/47/EG,
   9. solcellspaneler avsedda att användas i ett system som fackmän har utformat, sammansatt och installerat och som permanent på en fastställd plats ska producera energi av solljus för offentlig, affärsmässig eller industriell användning eller användning i bostäder,
   10. produkter som utformats uteslutande för forsknings- och utvecklingssyften och som endast tillhandahålls för yrkesmässig verksamhet, och
   11. orgelpipor.
Förordning (2019:557)

4 §

  I denna förordning avses med

elektrisk och elektronisk utrustning: utrustning som behöver elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att åtminstone en av utrustningens avsedda funktioner ska fungera korrekt samt utrustning för generering, överföring och mätning av sådan ström och sådana fält, om utrustningen är avsedd att användas med en spänning på högst 1 000 volt växelström eller 1 500 volt likström,

kabel: en kabel med en märkspänning under 250 volt som tjänar som anslutning eller förlängning för att förbinda elektrisk eller elektronisk utrustning till ett eluttag eller för att ansluta två eller flera sådana utrustningar till varandra,

medicinteknisk produkt: en medicinteknisk produkt som avses i artikel 1.2 a i direktiv 93/42/EEG i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/47/EG, och som också är en elektrisk eller elektronisk utrustning,
medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik: en medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik som avses i artikel 1.2 b i direktiv 98/79/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2011/100/EU, och

reservdel: en separat del som kan ersätta en del i en elektrisk eller elektronisk utrustning, om utrustningen inte kan fungera som avsett utan denna del och utrustningens funktionsduglighet kvarstår eller uppgraderas när delen ersätts av den separata delen. Förordning (2019:557)

8 §

  Elektrisk och elektronisk utrustning, kablar och reservdelar som ska släppas ut på marknaden får inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler, polybromerade difenyletrar, di(2-etylhexyl) ftalat, butylbensylftalat, dibutylftalat eller diisobutylftalat. Förordning (2016:1191)

9 §

  Ett material som är homogent på så sätt att det har en genomgående konstant sammansättning eller består av en kombination av material som inte kan åtskiljas eller separeras i enskilda material genom isärskruvning, kapning, krossning, slipning eller andra mekaniska åtgärder får trots förbudet i 8 § innehålla en koncentration av
   1. högst 0,01 viktprocent kadmium, och
   2. högst 0,1 viktprocent av vart och ett av ämnena bly, kvicksilver, sexvärt krom, polybromerade bifenyler, polybromerade difenyletrar, di(2-etylhexyl)ftalat, butylbensylftalat, dibutylftalat och diisobutylftalat.
Förordning (2016:1191)

10 §

  Förbudet i 8 § gäller inte reservdelar som återvunnits från
   1. elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006 och används i elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2016,
   2. medicintekniska produkter eller övervaknings- och kontrollinstrument som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2014 och används i elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2024,
   3. medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2016 och används i elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2026,
   4. industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2017 och används i elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2027,
   5. all annan elektrisk eller elektronisk utrustning som inte omfattas av rådets och Europaparlamentets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, i lydelsen enligt kommissionens beslut 2011/534/EU och som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2019 och används i elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2029.

Första stycket gäller endast om återanvändningen sker i slutna kretslopp mellan företag och kan underkastas granskning samt om utrustningens konsumenter informeras om att återanvändning av reservdelar har skett. Förordning (2019:557)

10 a §

  Förbudet mot di(2-etylhexyl)ftalat, butylbensylftalat och dibutylftalat i 8 § gäller inte leksaker som omfattas av förbudet i punkt 51 i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG. Förordning (2016:1191)

10 b §

  Förbudet i 8 § gäller inte kablar och reservdelar som är avsedda för reparation, återanvändning, uppgradering av funktioner eller förbättrad kapacitet av
   1. elektrisk eller elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006,
   2. medicintekniska produkter som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2014,
   3. medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2016,
   4. övervaknings- eller kontrollinstrument som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2014,
   5. industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2017,
   6. elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattats av ett undantag och släppts ut på marknaden innan undantaget upphörde att gälla,
   7. all annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattades av tillämpningsområdet för direktiv 2002/95/EG, i lydelsen enligt kommissionens beslut 2011/534/EU, och som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2019.
Förordning (2019:557)

18 §

  Tillverkaren ska förse utrustningen med identifieringsmärkning samt tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke och en kontaktadress. Förordning (2018:1845)

23 §

  Innan en importör släpper ut elektrisk eller elektronisk utrustning på marknaden ska importören
   1. förvissa sig om att tillverkaren har gjort en bedömning av överensstämmelse och tagit fram teknisk dokumentation enligt 13 §, och
   2. förse utrustningen med sitt namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke och en kontaktadress. Förordning (2018:1845)

34 §

  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken, miljötillsynsförordningen (2011:13) och artiklarna 15-29 i förordning (EG) nr 765/2008.

Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 21, 22 och 31-34 §§ miljötillsynsförordningen. Förordning (2020:648)

36 §

  Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken och i 17 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.


Övergångsbestämmelser

2012:861
   1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2013.
   2. Om inte någon särskild övergångstid föreskrivs i punkterna 3-6, får elektrisk och elektronisk utrustning som ingår i någon av kategorierna i 2 § 8, 9 eller 11 tillhandahållas på marknaden till och med den 21 juli 2019, trots att utrustningen inte uppfyller kraven i denna förordning eller föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.
   3. Trots 8 § får medicintekniska produkter för in vitro- diagnostik som avses i artikel 1.2 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2011/100/EU, släppas ut på marknaden till och med den 21 juli 2016.
   4. Trots 8 § får medicintekniska produkter som avses i artikel 1.2 a i rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/47/EG, släppas ut på marknaden till och med den 21 juli 2014.
   5. Trots 8 § får övervaknings- och kontrollinstrument släppas ut på marknaden till och med den 21 juli 2017, om instrumenten har utformats uteslutande för industriell eller professionell användning, och i övrigt till och med den 21 juli 2014.
   6. Har upphävts genom förordning (2019:557)

Whoops, looks like something went wrong.