Förordning (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag

14 av 25 paragrafer (56 %) har ändrats i förordning (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:252). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


3 §

  Investeringar i form av ägarkapital och ägarkapitalliknande finansiering ska, om inte annat följer av denna förordning, ske på affärsmässiga grunder. Kravet på affärsmässig grund är uppfyllt om en enskild investering i portföljbolag genomförs samtidigt och med ett minst lika stort belopp av minst en privat kommersiell aktör på lika villkor.

Om det finns särskilda skäl får det belopp som investeras av ett regionalt utvecklingsbolag uppgå till högst 70 procent av det totala belopp som samtidigt investeras i portföljbolaget.

För varje investering ska det finnas
   1. en verksamhetsplan med uppgifter om produkter, försäljning, vinstutveckling och beräknad lönsamhet, samt
   2. en utarbetad plan för utträde ur investeringen.
Förordning (2020:252)

4 §

  Stöd enligt denna förordning lämnas som stöd av mindre betydelse i enlighet med de förutsättningar och begränsningar som följer av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Stöd enligt 14 § lämnas dock i enlighet med de förutsättningar och begränsningar som anges i kapitel I och artikel 22 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Förordning (2015:209)

5 §

  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordningar (EU) nr 1407/2013 och (EU) nr 651/2014.

Med förskott med återbetalningsskyldighet avses i denna förordning ett lån för ett stödberättigat projekt, som betalas ut i en eller flera omgångar och där villkoren för återbetalning beror på projektets resultat.
Förordning (2015:209)

6 §

  Stöd enligt denna förordning får lämnas i form av bidrag, rådgivning, lån, garanti, förskott med återbetalningsskyldighet eller investeringar i form av eget kapital eller kapital likställt med eget kapital.

Den som ansöker om stöd ska i samband med ansökningen upplysa om annat finansieringsstöd som har sökts eller erhållits för samma ändamål.

Stöd får avse ett helt eller del av ett projekt. Ett beslut om stöd får förenas med villkor för stödet. Sådana villkor ska framgå av beslutet. Förordning (2015:209)

7 §

  När det gäller lån ska den metod som anges i Europeiska kommissionens meddelande om en översyn av metoden för att bestämma referens- och diskonteringsräntor användas för att fastställa marknadsränta och för att beräkna stödets bidragsekvivalent. Denna metod ska också användas för stöd i form av förskott med återbetalningsskyldighet. Om återbetalning helt eller delvis efterges, ska det säkerställas att stödets bidragsekvivalent inte överskrider de nivåer som anges i denna förordning. För stöd i form av garanti ska det belopp som det garanterade lånet eller räkningskrediten avser anses utgöra stödets bidragsekvivalent. För stöd i form av investeringar i form av eget kapital eller kapital likställt med eget kapital gäller att beviljat belopp motsvarar stödets bidragsekvivalent.

När stödnivåer enligt denna förordning bestäms ska vidare hänsyn tas till om annat offentligt finansieringsstöd har lämnats för samma ändamål eller till samma investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte överskrida de nivåer som anges i denna förordning.
Stödnivåerna ska bestämmas för varje stödmottagare. De stödnivåer som beslutas gäller oavsett om ett stödberättigat projekt finansieras med statliga medel eller om det delfinansieras av Europeiska unionen.

Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
Förordning (2015:209)

14 §

  Stöd till nystartade företag får lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 22 i kommissionens förordning (EU) 651/2014. Förordning (2015:209)

15 §

  Har upphävts genom förordning (2015:209)

16 §

  Har upphävts genom förordning (2015:209)

17 §

  Har upphävts genom förordning (2015:209)

18 §

  Har upphävts genom förordning (2015:209)

20 §

  Regionala utvecklingsbolag ska rapportera uppgifter till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers mikrodatabas för statligt företagsstöd (MISS) i en ändamålsenlig omfattning och utformning. Förordning (2018:1737)

22 §

  Regionala utvecklingsbolag ska föra de register som avses i
   1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, och
   2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, ska bolaget lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.
Förordning (2015:209)

23 §

  Vid de regionala utvecklingsbolagens handläggning av ärenden om stöd enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
   - 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
   - 10 § om partsinsyn,
   - 16-18 §§ om jäv,
   - 23 § om utredningsansvaret,
   - 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
   - 25 § om kommunikation,
   - 31 § om dokumentation av beslut, och
   - 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.
Förordning (2018:1076)

24 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 7 § tredje stycket får dock inte överklagas. Förordning (2018:1737)