Förordning (2012:873) om beredskapslagring av olja

6 av 30 paragrafer (20 %) har ändrats i förordning (2012:873) om beredskapslagring av olja sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:824). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


4 §

  Den genomsnittliga dagliga nettoimporten enligt 2 kap. 1 § första stycket lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja ska beräknas på grundval av råoljeekvivalenten av importen under referensåret. Den genomsnittliga dagliga inhemska konsumtionen enligt samma stycke ska beräknas på grundval av råoljeekvivalenten för den inhemska konsumtionen under referensåret.

Råoljeekvivalenten enligt första stycket första meningen ska beräknas i enlighet med bilaga I till rådets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter, i lydelsen enligt kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2018/1581. Råoljeekvivalenten enligt första stycket andra meningen ska beräknas i enlighet med bilaga II till samma direktiv.

Biodrivmedel och tillsatser får ingå vid beräkningen enligt första stycket endast om de har blandats med de berörda petroleumprodukterna. Förordning (2019:824)

5 §

  Lagringsbränslen är motorbensin, jetbränsle av fotogentyp, gasolja eller dieselolja samt andra eldningsoljor enligt definitionerna i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik. Förordning (2019:824)

6 §

  Energimyndigheten ska senast i april varje år besluta storleken på den procentandel av de sammanlagda basmängderna under referensåret för vart och ett av lagringsbränslena som alla lagringsskyldiga ska lagra under kommande lagringsår. Andelarna ska beräknas så att Sveriges samlade lagringsskyldighet enligt 2 kap. 1 § första stycket lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja kan uppfyllas. Beräkningen ska ske i enlighet med bilaga III till rådets direktiv 2009/119/EG om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter, i lydelsen enligt kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2018/1581. Förordning (2019:824)

7 §

  Vid rapportering enligt 6 kap. 2 § lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja ska befintliga lagernivåer beräknas i enlighet med bilaga III till rådets direktiv 2009/119/EG om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter, i lydelsen enligt kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2018/1581.

Biodrivmedel och tillsatser får ingå vid beräkningen enligt första stycket endast om de
   1. var inblandade i lagringsbränslen vid försäljning eller förbrukning, eller
   2. lagras i Sverige och den lagringsskyldige kan visa att de är avsedda att blandas med lagringsbränslen och att de ska användas som transportbränsle. Förordning (2019:824)

15 §

  Energimyndigheten ska meddela beslut om lagringsskyldighet för kommande lagringsår senast i april varje år. Förordning (2019:824)

30 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 11 och 16 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:1077)

Whoops, looks like something went wrong.