Lag (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden

2 av 16 paragrafer (13 %) har ändrats i lag (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:1098). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


3 §

  Enligt 13 kap. 14 § riksdagsordningen består nämnden av en ordförande och två övriga ledamöter. Lag (2014:808)

12 §

  Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska nämnden också redovisa verksamhetens kostnader. Lag (2016:1098)