Lag (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

3 av 16 paragrafer (19 %) har ändrats i lag (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:31). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-25


1 §

  Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna ska bestämma det belopp som månadsvis ska betalas i lön till riksdagens ombudsmän, riksrevisorerna och tillförordnade riksrevisorer. Nämnden ska också besluta om avgångsersättning och om övriga anställningsförmåner för riksdagens ombudsmän, riksrevisorerna och tillförordnade riksrevisorer.

Nämnden är en myndighet under riksdagen. Lag (2019:31)

3 §

  Enligt 13 kap. 16 § riksdagsordningen består nämnden av en ordförande och två övriga ledamöter. Lag (2014:809)

12 §

  Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska nämnden också redovisa verksamhetens kostnader. Lag (2016:1099)