Lag (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

4 av 17 paragrafer (24 %) har ändrats i lag (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:1115). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-06


1 §

  Riksdagens arvodesnämnd ska i enlighet med
   1. 3 kap. l § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter fastställa det belopp per månad som ledamotsarvode ska betalas med,
   2. 12 kap. 26-27 §§ samma lag besluta i frågor om inkomstgaranti och efterlevandeskydd,
   3. 13 kap. 22-23 §§ samma lag besluta i frågor om ekonomiskt omställningsstöd och efterlevandeskydd,
   4. 9 kap. 12 a § den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet besluta om jämkning av inkomstgaranti och
   5. 9 kap. 23 § samma lag om utbetalning av inkomstgaranti på nytt.

Nämnden ska ange vilka överväganden som föranlett beslutet.

Nämnden är en myndighet under riksdagen. Lag (2016:1115)

3 §

  Enligt 13 kap. 15 § riksdagsordningen består nämnden av en ordförande och två övriga ledamöter. Lag (2014:810)

12 §

  Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska nämnden också redovisa verksamhetens kostnader. Lag (2016:1100)

17 §

  Bestämmelser om överklagande av beslut som avses i 1 § finns i 15 kap. 2 § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter och i 12 kap. 1 § den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet.

Bestämmelser om överklagande av beslut som rör utlämnande av handlingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.
Lag (2016:1115)