Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

5 av 24 paragrafer (21 %) har ändrats i förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:637). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


2 §

  Naturvårdsverket ska inom miljömålssystemet
   1. vägleda berörda myndigheter i deras arbete med genomförande och uppföljning,
   2. utvärdera, följa upp och i samråd med berörda myndigheter utveckla tilllämpningen av samhällsekonomiska analyser,
   3. löpande och strategiskt analysera och utvärdera styrmedel och åtgärder,
   4. varje år redovisa en samlad beskrivning av det närmast föregående årets resultat med
      a) en uppföljning av etappmålen,
      b) en redovisning av de åtgärder som vidtagits för att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet, och
      c) en analys av utvecklingstrenden i förhållande till miljökvalitetsmålen och generationsmålet, och
   5. vart fjärde år redovisa en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet med
      a) en analys av förutsättningarna att nå vart och ett av miljökvalitetsmålen, och
      b) en målövergripande analys av utvecklingen mot generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

I arbetet med redovisning enligt första stycket 4 och 5 ska Naturvårdsverket höra och samordna berörda myndigheter.
Förordning (2015:124)

3 §

  Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde särskilt
   1. ansvara för central tillsynsvägledning,
   2. samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete,
   3. bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden där miljöbalken tillämpas och som handläggs hos myndigheter och domstolar samt lämna Naturvårdsverkets synpunkter tidigt i processen,
   4. delta i miljöprövningar som gäller frågor som är principiellt viktiga eller har stor betydelse för miljön,
   5. vägleda statliga myndigheter i deras miljöledningsarbete,
   6. samordna uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv,
   7. utveckla, följa upp och samordna arbetet med miljöinformationsförsörjning och ansvara för den övergripande administrativa samordningen av miljöövervakningen,
   8. i samråd med Havs- och vattenmyndigheten fördela medel för miljöövervakning, uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell rapportering och efter samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer ansvara för genomförandet av miljöövervakningen samt beskriva och analysera miljötillståndet inom sitt ansvarsområde,
   9. finansiera miljöforskning av hög kvalitet till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete,
   10. samverka med Havs- och vattenmyndigheten i frågor som har betydelse för havs- och vattenmiljön,
   11. göra kunskaper om miljön och miljöarbetet tillgängliga för myndigheter, allmänheten och andra berörda,
   12. ansvara för nationell samordning och prioritering när det gäller avhjälpande av sådana föroreningsskador och allvarliga miljöskador som avses i 10 kap. miljöbalken,
   13. ansvara för administration, uppföljning och utvärdering av de bidrag som omfattas av förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande,
   14. förvärva och förvalta värdefulla naturområden för statens räkning,
   15. ansvara för att ta fram underlag för beslut att inrätta nationalparker,
   16. verka för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas,
   17. samordna myndigheternas arbete när det gäller friluftsliv och samverka med andra berörda i sådana frågor,
   18. verka för en hållbar utbyggnad av vindkraft,
   19. ansvara för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen,
   20. verka för att avfallshanteringen i fråga om kapacitet och metoder är effektiv för samhället och enkel för konsumenterna,
   21. samordna myndigheternas arbete när det gäller omgivningsbuller, och
   22. vara medlem i en sådan ideell förening som avses i 2 § Laponiaförordningen (2011:840). Förordning (2015:570)

8 a §

  Naturvårdsverket ska vara nationell kontaktpunkt och samordnande myndighet i fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007.
Förordning (2014:229)

8 b §

  Har upphävts genom förordning (2019:637)

14 §

  Tillsyns- och föreskriftsrådet består av företrädare för Folkhälsomyndigheten, försvarsinspektören för hälsa och miljö, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Statens jordbruksverk. Dessutom ska det i rådet finnas två ledamöter som företräder kommunerna och två ledamöter som företräder länsstyrelserna.
Förordning (2017:803)

Whoops, looks like something went wrong.