Förordning (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium

2 av 17 paragrafer (12 %) har ändrats i förordning (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:517). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


9 §

  Myndigheten har följande uppgifter för kontaktpunkter och liknande funktioner:
   1. fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler, inbegripet att ta emot och bereda anmälningar och andra meddelanden som hanteras inom ramen för förordningens anmälningsprocedurer samt ta emot och bereda förslag till europeiska standardiseringsmandat enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering m.m.,
   2. bevaka svenska handelsrelaterade intressen inom ramen för de anmälningsprocedurer som anges ovan,
   3. fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn,
   4. samordna berörda myndigheters funktioner inom den gemensamma kontaktpunkten enligt lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden samt även fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden,
   5. vara Sveriges SOLVIT-center med uppgift att handlägga hinderfrågor och andra problem för den fria rörligheten på den inre marknaden inom ramen för SOLVIT-nätverket,
   6. vara nationell samordnare för informationssystemet för den inre marknaden (IMI), vilket innefattar att registrera och informera svenska myndigheter om systemet och underlätta kommunikationen mellan myndigheter i Sverige och andra EU- länder och länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI- förordningen),
   7. vara kontaktpunkt för svenska myndigheters samarbete med myndigheter inom EES och med Europeiska kommissionen i frågor utanför konsumentförhållanden som rör informationssamhällets tjänster enligt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,
   8. vara behörig myndighet och fullgöra de uppgifter som en sådan har enligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,
   9. vara behörig myndighet som avses i förordningen (1997:83) om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredjeland,
   10. vara kontaktpunkt för relevanta WTO-avtal,
   11. fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt förordningen (2014:59) om elektroniska vägtullssystem,
   12. vara kontaktpunkt för motsvarande kontaktpunkter i andra medlemsstater samt samordna berörda myndigheters uppgifter i fråga om att främja likabehandling av unionsmedborgare och deras familjemedlemmar enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare, i den ursprungliga lydelsen,
   13. vara svensk kontaktpunkt enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1807 av den 14 november 2018 om en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen, och
   14. fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt förordningen (2020:516) med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning. Förordning (2020:517)

15 §

  Myndigheten ska årligen till regeringen rapportera om det samlade arbetet inom nedan angivna funktioner och göra en analys av hur viktigare tendenser inom dem kan påverka svenska handelsrelaterade intressen:
   1. svenska och utländska anmälningar och reaktioner som skett inom ramen för anmälningsproceduren enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster,
   2. tillämpningen av lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden och förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden avseende anmälningsproceduren, myndighetssamarbete och elektroniska förfaranden genom kontaktpunkten för tjänster, och
   3. anmälda problem och vidtagna åtgärder inom ramen för SOLVIT Sverige och andra hinder för den fria rörligheten på EU:s inre marknad. Förordning (2016:351)

Whoops, looks like something went wrong.