Förordning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

8 av 19 paragrafer (42 %) har ändrats i förordning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:2076). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


3 §

  Statsbidrag får lämnas till verksamhet eller ändamål som anges i bilagan till denna förordning.
Förordning (2016:6)

8 §

  Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima och transporthistoriska museer prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.
Förordning (2018:2076)

12 §

  Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima och transporthistoriska museer får besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter. Förordning (2018:2076)

14 §

  Om någon är återbetalningsskyldig enligt 13 §, ska Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima och transporthistoriska museer besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Förordning (2018:2076)

16 §

  Om det finns särskilda skäl, får Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima och transporthistoriska museer helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning enligt 14 § eller ett krav på ränta enligt 15 §. Förordning (2018:2076)

17 §

  Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima och transporthistoriska museer får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2018:2076)

18 §

  Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima och transporthistoriska museer får lämna förslag på verksamhet eller ändamål som det ska vara möjligt att ansöka om statsbidrag för enligt denna förordning.

Förslagen ska ha kommit in till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april året före det år då ändringen avses träda i kraft. Förordning (2018:2076)

19 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1083)