Förordning (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten

10 av 19 paragrafer (53 %) har ändrats i förordning (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:70). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 §

  E-hälsomyndigheten ska ansvara för register och it- funktioner som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering. Myndigheten ska vidare samordna regeringens satsningar på e-hälsa samt övergripande följa ut- vecklingen på e-hälsoområdet.

Det som sägs om regioner i denna förordning gäller även kommuner som inte ingår i en region. Förordning (2019:1097)

2 §

   Träder i kraft 2021-05-01
Myndigheten ska särskilt
   1. ansvara för det register som anges i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista,
   2. utfärda intyg som visar att den som ansöker om tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument uppfyller de förutsättningar för tillståndet som föreskrivs i 2 kap. 6 § 5-7 lagen (2009:366) om handel med läkemedel,
   3. vid behov genomföra kontroller av det elektroniska system för direktåtkomst till uppgifter hos myndigheten
      a) som en tillståndshavare ska ha enligt 2 kap. 6 § 6 lagen om handel med läkemedel, eller
      b) som avses i 9 kap. 1 § 1 lagen om nationell läkemedelslista,
   4. förmedla ersättning från regionerna till öppenvårdsapoteken enligt vad som sägs i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. och i smittskyddsförordningen (2004:255),
   5. kvalitetssäkra, förvalta, framställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik,
   6. tillhandahålla ett system för analys av läkemedelsstatistik,
   7. ansvara för ett nationellt register över elektroniska recept för djur,
   8. ansvara för ett nationellt produkt- och artikelregister över läkemedel samt förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i läkemedelsförmånerna,
   9. tillhandahålla ett system för insamling av läkemedelsinformation,
   10. ansvara för ett nationellt register över sortiments- och leveransinformation avseende dosdispenserade läkemedel,
   11. tillhandahålla ett elektroniskt expertstöd till öppenvårdsapoteken i syfte att öka säkerheten vid expediering av läkemedelsrecept, och
   12. tillhandahålla ett system för förmedling av ansökningar om tillstånd till försäljning av läkemedel enligt 4 kap. 10 § läkemedelslagen (2015:315). Förordning (2021:70)

3 §

  E-hälsomyndigheten ska utveckla och tillhandahålla digitala tjänster för att redovisa uppgifter i myndighetens register i syfte att underlätta för den enskilde utifrån myndighetens verksamhetsområde. Förordning (2019:272)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2019:272)

7 §

  Myndigheten får på uppdrag av regioner
   1. föra register över koder avseende geografisk indelning av regioners hälso- och sjukvårdsverksamhet (områdeskoder),
   2. tillhandahålla en teknisk plattform där regioner och andra kan lämna och hämta uppgifter om läkemedel och andra varor som regioner subventionerar utöver läkemedelsförmånen, och
   3. utveckla och förvalta ett system som möjliggör förmedling av information om ordinationer, förskrivningar, uthämtade läkemedel och läkemedelsanvändning. Förordning (2019:1097)

7 a §

  Bestämmelser om samverkan med vissa andra myndigheter finns i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Myndigheten kungör sina föreskrifter i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet med bilaga 1 till författningssamlingsförordningen (1976:725).
Förordning (2015:174)

13 §

  Myndigheten ska ta ut avgifter för
   1. tillhandahållande av läkemedelsstatistik och system för analys av sådan statistik enligt 2 § 5 och 6,
   2. tillgången till de register som avses i 2 § 7 och 9, och
   3. sådana tjänster och uppdrag som avses i 4-7 §§.

Bestämmelser om myndighetens rätt att ta ut avgifter finns även i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. Förordning (2019:272)

14 §

  Myndigheten ska besluta om storleken på de avgifter som avses i 13 § första stycket och disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2017:297)

15 §

  Myndigheten ska disponera inkomsterna från avgifter som myndigheten tar ut med stöd av 8 kap. 2 a § lagen (2009:366) om handel med läkemedel och 4 kap. 6 § förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. Förordning (2017:297)

16 §

   Träder i kraft 2021-05-01
Grunderna för hur myndigheten har beräknat storleken på avgifterna enligt 10 kap. 1 § lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista ska redovisas särskilt i årsredovisningen.
Förordning (2021:70)