Förordning (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion

12 av 26 paragrafer (46 %) har ändrats i förordning (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion sedan utfärdandet (t.om. SFS 2021:188). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  De uppgifter som en behörig myndighet eller en medlemsstat har enligt de EU-förordningar som anges i 1 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion ska utföras av
   1. Livsmedelsverket i fråga om livsmedel,
   2. Statens jordbruksverk i fråga om
      a) produktion och hantering av jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel, och
      b) produktion av insatsvaror för användning i ekologisk jordbruks- och vattenbruksproduktion, och
   3. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll i fråga om att
      a) godkänna kontrollorgan enligt artikel 27.4 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91, och
      b) utöva tillsyn över att de kontrollorgan som har godkänts uppfyller de krav som gäller för godkännandet.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska inom sina respektive ansvarsområden enligt första stycket utöva tillsyn över att kontrollorganen uppfyller kraven för delegeringen.

De behöriga myndigheterna ska i den utsträckning som det behövs samråda om tillämpningen av denna förordning.
Förordning (2014:1072)

1 a §

   Träder i kraft 2021-04-01
Jordbruksverket ska samordna samarbetet och kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom området ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter enligt artikel 4.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll). Förordning (2021:188)

2 §

   Träder i kraft 2021-04-01
I lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion finns bestämmelser om att offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet får överlämnas till kontrollorgan.
Förordning (2021:188)

3 §

   Träder i kraft 2021-04-01
Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna ska, i fråga om livsmedel, utöva offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i enlighet med den ansvarsfördelning som gäller enligt 25 och 25 a §§ livsmedelsförordningen (2006:813). Förordning (2021:188)

4 §

   Träder i kraft 2021-04-01
Jordbruksverket ska utöva offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i fråga om produktion och hantering av jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel, om inte något annat anges i andra stycket.

Länsstyrelserna ska utöva offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen när kontrollen avser ekologisk produktion i fråga om foderföretag i primärproduktionen av foder. Förordning (2021:188)

5 §

   Träder i kraft 2021-04-01
Konsumentverket ska utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion i fråga om marknadsföring.
Förordning (2021:188)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2017:1177)

7 §

   Träder i kraft 2021-04-01
Livsmedelsverket och Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att ta ut avgifter för sådan offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som myndigheten har överlämnat till kontrollorganet enligt 3 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket får meddela föreskrifter om grunderna för beräkningen av storleken av avgifter som avses i första stycket. Förordning (2021:188)

9 §

   Träder i kraft 2021-04-01
I förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter finns bestämmelser om avgifter som

ska betalas för statliga myndigheters och kommunernas kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

I förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om avgifter som ska betalas för statliga myndigheters och kommunernas kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet när kontrollen gäller ekologiskt foder.
Förordning (2021:188)

10 §

  Den sanktionsavgift som ska tas ut enligt 19 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion ska betalas med 0,5 procent av aktörens årsomsättning, dock lägst 1 000 kronor och högst 50 000 kronor.

Årsomsättningen ska avse den totala omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Årsomsättningen får uppskattas om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättning annars saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga.
Förordning (2020:485)

16 a §

  Ett kontrollorgan ska på en webbplats offentliggöra
   1. det uppdaterade register som ska föras över aktörer som organet kontrollerar, enligt artikel 28.5 i rådets förordning (EG) nr 834/2007, och
   2. de certifikat som har lämnats till aktörer som organet kontrollerar, enligt artikel 29.1 i rådets förordning (EG) nr 834/2007. Förordning (2017:271)

17 §

   Träder i kraft 2021-04-01
Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina ansvarsområden enligt 1 § meddela föreskrifter om
   1. undantag från de EU-förordningar som anges i 1 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion,
   2. särskilda ekologiska produktionsregler,
   3. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion ska bedrivas,
   4. skyldighet för en kommun eller ett kontrollorgan att lämna uppgifter till en kontrollmyndighet,
   5. skyldighet för ett kontrollorgan att ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften,
   6. skyldighet för ekologiska aktörer att lämna uppgifter om sin verksamhet till en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan, och
   7. verkställigheten av lagen om kontroll av ekologisk produktion, de EU-förordningar som anges i 1 § den lagen samt denna förordning. Förordning (2021:188)

Whoops, looks like something went wrong.