Förordning (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion

4 av 18 paragrafer (22 %) har ändrats i förordning (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:485). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-25


1 §

  De uppgifter som en behörig myndighet eller en medlemsstat har enligt de EU-förordningar som anges i 1 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion ska utföras av
   1. Livsmedelsverket i fråga om livsmedel,
   2. Statens jordbruksverk i fråga om
      a) produktion och hantering av jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel, och
      b) produktion av insatsvaror för användning i ekologisk jordbruks- och vattenbruksproduktion, och
   3. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll i fråga om att
      a) godkänna kontrollorgan enligt artikel 27.4 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91, och
      b) utöva tillsyn över att de kontrollorgan som har godkänts uppfyller de krav som gäller för godkännandet.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska inom sina respektive ansvarsområden enligt första stycket utöva tillsyn över att kontrollorganen uppfyller kraven för delegeringen.

De behöriga myndigheterna ska i den utsträckning som det behövs samråda om tillämpningen av denna förordning.
Förordning (2014:1072)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2017:1177)

10 §

  Den sanktionsavgift som ska tas ut enligt 19 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion ska betalas med 0,5 procent av aktörens årsomsättning, dock lägst 1 000 kronor och högst 50 000 kronor.

Årsomsättningen ska avse den totala omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Årsomsättningen får uppskattas om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättning annars saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga.
Förordning (2020:485)

16 a §

  Ett kontrollorgan ska på en webbplats offentliggöra
   1. det uppdaterade register som ska föras över aktörer som organet kontrollerar, enligt artikel 28.5 i rådets förordning (EG) nr 834/2007, och
   2. de certifikat som har lämnats till aktörer som organet kontrollerar, enligt artikel 29.1 i rådets förordning (EG) nr 834/2007. Förordning (2017:271)