Förordning (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram

3 av 22 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1130). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om kostnadsersättning (lärlingsersättning) till elever i
   1. gymnasial lärlingsutbildning, och
   2. lärlingsliknande utbildning inom ett sådant introduktionsprogram som avses i 15 kap. 11 § skollagen (2010:800) där mer än hälften av utbildningen, räknat från och med det läsår som eleven påbörjar den lärlingsliknande utbildningen, genomförs som arbetsplatsförlagt lärande (lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram).
Förordning (2018:1130)

3 §

  Lärlingsersättning får lämnas till elever som
   1. deltar i gymnasial lärlingsutbildning eller lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram i gymnasieskolan, och
   2. har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395). Förordning (2018:1130)

6 §

  Lärlingsersättning får lämnas för de delar av ett läsår då eleven uppfyller villkoren i 3 §.

Vid bedömningen av vad som utgör ett läsår ska 2 kap. 6 § studiestödsförordningen (2000:655) tillämpas.
Förordning (2018:1130)

Whoops, looks like something went wrong.