Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

16 av 38 paragrafer (42 %) har ändrats i förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:465). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till arbetsgivare för att stimulera yrkesintroduktionsanställning av vissa ungdomar, långtidsarbetslösa personer och nyanlända invandrare. Förordning (2016:366)

1 a §

  De ungdomar som arbetsgivare kan få stöd för att anställa är de som fyllt 15 men inte 25 år.
Förordning (2016:366)

1 b §

  De långtidsarbetslösa personer som arbetsgivare kan få stöd för att anställa är de som
   1. har fyllt 25 år,
   2. är anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, och
   3. under en ramtid om 15 månader räknat från dagen före beslutstillfället varit arbetslösa på heltid i 12 månader varav de senaste 6 månaderna ska ha varit sammanhängande.
Förordning (2016:366)

1 c §

  De nyanlända som arbetsgivare kan få stöd för att anställa är de som fyllt 25 år och som vid tidpunkten för stödbeslutet
   1. är anvisade till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
   2. någon gång under de senaste 12 månaderna har varit anvisade till detta program, eller
   3. inom de senaste 36 månaderna har beviljats
      a) uppehållstillstånd enligt
   - 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,
   - 12 kap. 18 § utlänningslagen,
   - 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
   - 13 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, eller
      b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska det bortses från tid som personen varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år eller vård av adoptivbarn i två år efter barnets ankomst till familjen.
Förordning (2017:1168)

2 §

  Stödet lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 32 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Stöd som överstiger ett belopp motsvarande 500 000 euro får lämnas endast under förutsättning att arbetsgivaren samtycker till att uppgifter om stödet offentliggörs enligt artikel 9.1.c i samma förordning. Förordning (2016:428)

3 §

  Stöd lämnas för yrkesintroduktionsanställningar. Med yrkesintroduktionsanställningar avses i denna förordning anställningar som omfattas av ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion, eller av ett hängavtal till ett sådant kollektivavtal, och som innehåller en andel med utbildning eller handledning. Anställningarna riktar sig till personer som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa.
Förordning (2014:947)

4 §

  Om den som anställs är en ungdom eller en nyanländ som har relevant yrkeserfarenhet ska han eller hon ha varit arbetslös och inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar under en ramtid om 4 månader räknat från dagen före beslutstillfället.
Förordning (2016:366)

6 §

  Stöd lämnas om
   1. anställningen omfattar minst 75 procent av heltid under minst 6 månader, och
   2. utbildning eller handledning sammantaget uppgår till minst 15 procent av arbetstiden. Förordning (2016:366)

10 §

  Arbetsgivaren ansvarar för att den som anställs får den utbildning och handledning som anges i utbildningsplanen.

Om utbildning och handledning sammantaget uppgår till 15 procent av arbetstiden får utbildningen inte utgöras av
   1. gymnasieskola,
   2. gymnasiesärskola,
   3. kommunal vuxenutbildning,
   4. yrkeshögskolan,
   5. utbildningar som anordnas av en folkhögskola eller ett studieförbund,
   6. utbildningar som omfattas av högskolelagen (1992:1434),
   7. utbildningar som omfattas av förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar, och
   8. utbildningar som omfattas av förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Om utbildning och handledning sammantaget överstiger 15 procent av arbetstiden får dock den överstigande delen utgöra sådan utbildning som anges i andra stycket.
Förordning (2020:465)

13 §

  Stöd i form av lönesubvention lämnas genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Stöd lämnas dock högst med det belopp som ska betalas vid en bruttolön om 18 750 kronor per månad.
Förordning (2016:366)

18 §

  Stöd får endast lämnas till arbetsgivare som vid beslutstillfället är registrerade som arbetsgivare hos Skatteverket. Förordning (2016:366)

18 a §

  Stöd får inte lämnas till en arbetsgivare som har näringsförbud, skatteskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller en betalningsanmärkning som inte är obetydlig.

Om ett förhållande som avses i första stycket uppkommer efter det att beslutet om stöd har meddelats ska Arbetsförmedlingen ompröva beslutet. Detsamma gäller om det kommer till Arbetsförmedlingens kännedom att arbetsgivaren inte längre är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.
Förordning (2016:366)

18 b §

  Stöd får inte lämnas om arbetsgivaren utgör eller är en del av ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Ordet företag har samma betydelse som i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Förordning (2016:366)

18 c §

  Stödet får inte lämnas till arbetsgivare som senare än 12 månader före den aktuella anställningen har sagt upp en eller flera anställda på grund av arbetsbrist på den driftsenhet där den anställde avses att bli placerad.
Förordning (2016:366)

19 §

  Arbetsgivaren ska inom 180 dagar från den arbetsmånads slut som stödet avser lämna underlag till Arbetsförmedlingen för beräkning av det stödbelopp som ska krediteras på skattekontot och av det ekonomiska stödet för handledning. Om underlaget inte lämnas inom föreskriven tid, förlorar arbetsgivaren rätt till stöd för den arbetsmånaden.

Om det finns särskilda skäl, får Arbetsförmedlingen besluta om undantag från skyldigheten att lämna underlaget inom 180 dagar. Underlaget ska då lämnas inom den tid som Arbetsförmedlingen beslutar. Förordning (2015:513)

31 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 17 § andra stycket, 18 § tredje stycket, 19 § första stycket och 29 § får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.
Förordning (2018:1084)

Whoops, looks like something went wrong.