Förordning (2013:200) om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal

15 av 43 paragrafer (35 %) har ändrats i förordning (2013:200) om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:621). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2013:200) om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal upphävdes 2017-01-01 genom SFS 2016:989


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


2 a §

  Stöd får endast lämnas i enlighet med de bestämmelser som anges i
   1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, eller
   2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Förordning (2015:664)

2 b §

  De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordningar (EU) nr 651/2014 och (EU) nr 1407/2013. Förordning (2015:664)

6 §

  Produktionsstöd är
   1. förhandsstöd till långfilm,
   2. förhandsstöd till barn- och ungdomsfilm,
   3. förhandsstöd till kort- och dokumentärfilm,
   4. automatiskt förhandsstöd,
   5. stöd till konvergerade medier,
   6. utvecklingsstöd,
   7. stöd till dramaserier,
   8. publikrelaterat stöd,
   9. producentstöd,
   10. stöd till regionala produktionscentrum, och
   11. stöd till internationella samproduktioner.
Förordning (2015:664)

7 a §

  Produktionsstöd lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 54 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 med de begränsningar som framgår av 8-19 §§.

Stöd till konvergerade medier lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1 och 6.3 i kommissionens förordning ska utföras av Stiftelsen Svenska Filminstitutet. Förordning (2016:621)

9 a §

  Automatiskt förhandsstöd får ges till filmer med en stark publikpotential på den svenska filmmarknaden. Stödet får ges till både utveckling och produktion av svensk film.

En film som är finansierad med automatiskt förhandsstöd ska ha en budget om minst 14 miljoner kronor och vara finansierad till minst 70 procent. Stödet ska lämnas med högst 30 procent av filmens budget. Stödet ska fördelas på flera filmer med spridning över året.

Ansökan ska granskas av en kommitté. Filmen ska ha ett estimat från såväl distributör som kommittén på minst 250 000 besök på biograf i Sverige. Stödet ges till producent som del av finansieringen av en filmproduktion, men endast till projekt som har en etablerad producent knuten till sig i enlighet med 8 § denna förordning. Förordning (2015:664)

10 §

  Har upphävts genom förordning (2016:621)

19 §

  För att stärka samarbetet mellan utländska producenter och svenska produktionsbolag och öka möjligheterna till internationell finansiering får stöd ges till internationella samproduktioner. Stödet ges till produktionsbolag och kan högst vara 80 procent av den svenska finansieringen.

I övrigt är bestämmelserna om produktionsstöd tillämpliga.   Statsbidrag till distribution och visning av svensk film

20 § Stöd till distribution och visning är   
1. lanseringsstöd,
   2. spridningsstöd, och
   3. biografstöd.
Förordning (2015:664)

21 §

  Lanseringsstöd, spridningsstöd och biografstöd ska i tillämpliga delar vara teknikneutrala.
Förordning (2015:664)

21 a §

  Stöd till distribution och visning lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 54 i kapitel III i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 med de begränsningar som framgår av 21-23 §§ och 24 § andra stycket 1. Stöd enligt 24 § andra stycket 2, 3 och 4 lämnas dock i enlighet med kapitel I och kapitel III artikel 53 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 med de begränsningar som framgår av 25-27 §§.
Förordning (2015:664)

22 §

  För att öka synligheten för svensk film får lanseringsstöd ges för biograflansering av svensk långfilm. Stöd får ges efter behovsprövning till distributör av svensk långfilm med ett belopp som motsvarar distributörens ekonomiska insats. Stödbeloppet beslutas av Stiftelsen Svenska Filminstitutet före filmens premiär.
Förordning (2015:664)

23 §

  För att biografer i hela landet ska få tillgång till ny film får spridningsstöd ges till distributör. Stödet ges i efterhand och grundas på faktiska inspelade intäkter. Förordning (2015:664)

24 §

  För att stärka biografstrukturen utanför de största städerna och öka spridningen av svensk film i hela landet får biografstöd ges.

Biografstöd får omfatta stöd till
   1. biografägare för öppna visningar av film som har fått lanseringsstöd,
   2. biografägare för publikarbete,
   3. biografägare för upprustning av biografer, och
   4. sådana anordnare av biografföreställningar som inte är mervärdesskattskyldiga.

Vid fördelning ska behov hos biografer i mindre och medelstora orter och biografer som kompletterar övriga biografers utbud särskilt beaktas. Förordning (2015:664)

29 §

  Ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och göras till Stiftelsen Svenska Filminstitutet innan arbetet med verksamheten eller projektet inleds. Ansökan ska innehålla
   1. uppgifter om den sökande,
   2. en beskrivning av det projekt som stöd söks för inklusive budget och startdatum,
   3. en förteckning över projektkostnader,
   4. uppgift om till vem statsbidraget ska betalas ut, och
   5. övrig information som behövs för prövningen av ansökan.

Till ansökan om stöd till konvergerade medier ska det fogas en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som tagits emot under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

Till ansökan om automatiskt förhandsstöd ska det fogas en distributions- och lanseringsplan från distributören.

För att vara berättigad till publikrelaterat stöd ska producenten anmäla filmen tidigast sex månader före inspelningsstart, dock senast före filmens biografpremiär. Film som beviljats produktionsstöd anses som anmäld i och med att beslut om produktionsstöd har fattats.
Förordning (2015:664)

35 a §

  Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
Förordning (2015:664)

39 §

  Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Förordning (2016:621)