Elförordning (2013:208)

11 av 36 paragrafer (31 %) har ändrats i elförordning (2013:208) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:915). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-23


5 §

  En ansökan om nätkoncession för linje ska vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten. Den ska innehålla den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 2 kap. 8 a § andra stycket 2 eller 3 ellagen (1997:857) samt uppgifter om följande:
   1. Det överföringsbehov som ledningen är avsedd att tillgodose. Om ledningen är avsedd att förstärka befintliga ledningar, ska detta anges samt upplysning lämnas dels om den belastning som befintliga ledningar tål, dels om behovet av ytterligare ledningsutbyggnader med anledning av den ledning som ansökan avser.
   2. Den spänning för vilken ledningen är avsedd.
   3. Om ledningen är avsedd för en spänning som inte överstiger högsta tillåtna spänning för de områden med nätkoncession som berörs av ledningen, ska de särskilda skäl som åberopas för ansökningen anges.
   4. Hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas.
   5. Alternativa ledningssträckningar som sökanden har undersökt. Förordning (2017:1037)

19 a §

  Nätmyndigheten ska årligen sammanställa och offentliggöra de tekniska krav och andra villkor som finns för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elförbrukning. Förordning (2014:354)

21 §

  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Förordning (2018:1585)

22 §

  Nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
   1. nätkoncessionshavarens skyldighet att offentliggöra uppgifter om avgifter och övriga villkor för överföring av el enligt 4 kap. 11 § 2 ellagen (1997:857),
   2. nätkoncessionshavarens skyldighet enligt 4 kap. 11 b § ellagen att informera elanvändarna om
      a) hur avgifterna för överföring av el är utformade, och
      b) vilka möjligheter elanvändarna har att påverka sina kostnader för överföring av el genom att byta villkor eller genom att ändra förbrukningsmönster, och
   3. utformningen av en tidsplan enligt 4 kap. 12 § ellagen.
Förordning (2018:1585)

24 §

  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om
   1. offentliggörande av villkor enligt 8 kap. 4 b § ellagen (1997:857),
   2. elleverantörers informationsskyldighet enligt 8 kap. 5 § tredje stycket ellagen,
   3. de uppgifter som en underrättelse enligt 8 kap. 8 § andra stycket ellagen ska innehålla, och
   4. elleverantörers skyldighet att lämna uppgifter enligt 8 kap. 11 b § ellagen. Förordning (2015:601)

25 a §

  En elleverantörs faktura till en elanvändare ska innehålla uppgifter om vilket leveransavtal som tillämpas och var elanvändaren kan hitta information om avtalets innehåll.

Om leveransavtalet är ett anvisat avtal enligt 8 kap. 8 a § ellagen (1997:857), ska det anges i fakturan tillsammans med information om vad det innebär att avtalet är ett anvisat avtal. Förordning (2017:164)

25 b §

  Nätmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om vilken information en elleverantörs faktura ska innehålla.
Förordning (2017:164)

25 c §

  Nätmyndigheten
   1. prövar frågor om att avvisa handelstjänster enligt artikel 4.6 i kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning, i den ursprungliga lydelsen,
   2. fördelar röstvärden enligt artikel 9.2 och 9.3 i förordning (EU) 2015/1222, i den ursprungliga lydelsen,
   3. tar ställning till förslag om att bibehålla eller ändra en elområdeskonfiguration enligt artikel 32.4 c i förordning (EU) 2015/1222, i den ursprungliga lydelsen,
   4. utser en sådan enhet som ska hantera tidsavvikelser enligt artikel 68.9 i förordning (EU) 2015/1222, i den ursprungliga lydelsen,
   5. bedömer om en händelse ska betecknas som force majeure enligt artikel 72.5 i förordning (EU) 2015/1222, i den ursprungliga lydelsen,
   6. godkänner förslag om kostnadsdelning enligt artikel 80.4 i förordning (EU) 2015/1222, i den ursprungliga lydelsen, och
   7. fördelar röstvärden enligt artikel 4.2 och 4.3 i kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2018:1569)

25 d §

  Har upphävts genom förordning (2018:1569)

26 §

  Information till en konsument enligt 11 kap. 4 § 3 ellagen (1997:857) ska utformas i enlighet med bilaga 1 till denna förordning.

Ett meddelande till socialnämnden enligt 11 kap. 4 § 4 ellagen ska utformas i enlighet med bilaga 2 till denna förordning. Förordning (2018:1585)

29 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Nätmyndigheten ska underrätta regeringen när ett överklagande lämnas över till allmän förvaltningsdomstol i ett ärende där sakfrågan överklagas till regeringen enligt 13 kap. 5 § ellagen (1997:857). Nätmyndigheten ska i stället underrätta mark- och miljödomstolen om sakfrågan överklagas till mark- och miljödomstol enligt 13 kap. 6 § ellagen. Förordning (2020:915)