Industriutsläppsförordning (2013:250)

46 av 92 paragrafer (50 %) har ändrats i industriutsläppsförordning (2013:250) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1183). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 kap. 1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om försiktighetsmått för industriutsläppsverksamheter.

Förordningen är meddelad
   1. med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 8-18 §§ och 2 kap. 3 §,
   2. med stöd av 10 kap. 21 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 23 och 24 §§,
   3. med stöd av 26 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 21 och 22 §§, och
   4. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
Förordning (2013:504)

1 kap. 2 §

  I denna förordning avses med

industriutsläppsverksamhet: en verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) med en verksamhetskod som slutar med -i,

huvudverksamhet: den huvudsakliga industriutsläppsverksamhet som bedrivs på en anläggning, och

sidoverksamhet: en industriutsläppsverksamhet som bedrivs på en anläggning men som inte är den huvudsakliga industriutsläppsverksamheten på anläggningen. Förordning (2016:1200)

1 kap. 2 a §

  Med bästa tillgängliga teknik avses i denna förordning det mest effektiva och mest avancerade stadium när det gäller utvecklingen av den verksamhet och de tillverkningsmetoder som anger en given tekniks praktiska lämplighet för att utgöra grunden för gränsvärden för utsläpp och andra tillståndsvillkor och som har till syfte att hindra och, när det inte är möjligt, minska utsläpp och påverkan på miljön som helhet. Den teknik som är mest effektiv för att uppnå en hög allmän skyddsnivå för miljön som helhet ska anses vara den bästa.

Med teknik avses både den teknik som används och det sätt på vilket en anläggning utformas, uppförs, underhålls, drivs och avvecklas.

Med tillgänglig teknik avses att tekniken ska ha utvecklats i sådan utsträckning att den kan tillämpas inom den berörda industribranschen på ett ekonomiskt och tekniskt genomförbart sätt och med beaktande av kostnader och nytta, oavsett om tekniken tillämpas eller produceras i Sverige, förutsatt att den berörda verksamhetsutövaren på rimliga villkor kan få tillgång till den. Förordning (2018:2006)

1 kap. 4 §

  I denna förordning avses med

miljöprövningsdelegation: ett sådant särskilt organ inom länsstyrelsen som avses i förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer, och

tillsynsmyndighet: den som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över en industriutsläppverksamhet. Förordning (2020:649)

1 kap. 11 §

  I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som innebär att en verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser ska ett utsläppsvärde eller annat försiktighetsmått i slutsatser om bästa tillgängliga teknik inte tillämpas på sådana verksamheter, om försiktighetsmåttet
   1. innebär en begränsning av utsläppen, eller
   2. genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp.

Första stycket gäller inte utsläppsvärden eller andra försiktighetsmått som avser dikväveoxid eller perfluorkolväten och som syftar till att hindra betydande lokala föroreningar.
Förordning (2020:1183)

1 kap. 16 §

  Miljöprövningsdelegationen får ge dispens från ett begränsningsvärde som avses i 8 §, om
   1. det med hänsyn till var den anläggning som verksamheten bedrivs på ligger geografiskt, anläggningens tekniska egenskaper eller de lokala miljöförhållandena skulle medföra oproportionerligt höga kostnader jämfört med miljönyttan att följa begränsningsvärdet, och
   2. dispensen förenas med ett villkor om att i stället följa ett mindre strängt begränsningsvärde. Förordning (2013:504)

1 kap. 28 §

  Naturvårdsverket eller, i fråga om verksamheter som avses i 2 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251), Statens jordbruksverk ska på sin webbplats tillgängliggöra
   1. de domar och beslut som innebär att tillstånd har getts till en industriutsläppsverksamhet eller att ett sådant tillstånd har omprövats eller tillståndsvillkor ändrats enligt 24 kap. 5, 7, 8 eller 9 § miljöbalken,
   2. dispenser enligt 16 §, och
   3. uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövare har vidtagit enligt 10 kap. 5 a § miljöbalken.

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser som kan innebära att annat gäller i stället för det som sägs i första stycket. Förordning (2018:2118)

2 kap. 4 §

  Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2012/135/EU av den 28 februari 2012 om fastställande av BAT-slutsatser gällande järn- och ståltillverkning, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/ EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 8 mars 2012. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för
   1. verksamheter som omfattas av 4 kap. 12 § miljöprövningsförordningen (2013:251),
   2. verksamheter som omfattas av 11 kap. 2 § miljöprövningsförordningen, och
   3. verksamheter som omfattas av 15 kap. 1 § miljöprövningsförordningen. Förordning (2016:1200)

2 kap. 6 §

  Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2012/134/EU av den 28 februari 2012 om fastställande av BAT-slutsatser gällande tillverkning av glas, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 8 mars 2012. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 14 kap. 1 och 2 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2018:536)

2 kap. 17 §

  Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2013/163/EU av den 26 mars 2013 om fastställande av BAT-slutsatser gällande produktion av cement, kalk och magnesiumoxid, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 9 april 2013. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för
   1. verksamheter som omfattas av 14 kap. 9 § miljöprövningsförordningen (2013:251),
   2. verksamheter som omfattas av 14 kap. 11 § miljöprövningsförordningen, och
   3. verksamheter som omfattas av 14 kap. 19 § miljöprövningsförordningen. Förordning (2016:1200)

2 kap. 21 §

  Europeiska kommissionens genomförandebeslut nr 2013/732/EU av den 9 december 2013 om fastställande av BAT-slutsatser för klor-alkaliproduktion, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 11 december 2013. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 12 kap. 23, 24, 27 och 28 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2016:1200)

2 kap. 22 §

  De slutsatser som avses i 21 § anger utsläppsvärden i fråga om
   1. utsläpp till luft av klor och klordioxid från klorprocesser (punkt 6), och
   2. utsläpp till vatten av fritt klor i avloppsvatten från kloralkalianläggningar (punkt 7). Förordning (2014:230)

2 kap. 23 §

  Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2014/687/EU av den 26 september 2014 om fastställande av BAT-slutsatser gällande produktion av massa, papper och kartong, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 30 september 2014. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 9 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2016:833)

2 kap. 24 §

  De slutsatser som avses i 23 § anger utsläppsvärden i fråga om produktion av
   1. blekt sulfatmassa i tabell 1 (utsläpp till vatten), tabellerna 3-11 och avsnitt 1.2.2.1 (utsläpp till luft),
   2. oblekt sulfatmassa i tabell 2 (utsläpp till vatten), tabellerna 3-11 och avsnitt 1.2.2.1 (utsläpp till luft),
   3. blekt sulfitpappersmassa och magnefitpappersmassa i tabell 12 (utsläpp till vatten) och sulfitmassa i tabellerna 14-15 (utsläpp till luft),
   4. neutralsulfitmassa i tabell 13 (utsläpp till vatten) och tabellerna 14-15 (utsläpp till luft),
   5. mekanisk massa samt för integrerad produktion av papper och kartong från mekanisk massa som tillverkas på plats i tabell 16 (utsläpp till vatten),
   6. kemitermomekanisk massa och kemimekanisk massa i tabell 17 (utsläpp till vatten),
   7. massa baserad på returfiber samt för integrerad produktion av massa och papper baserad på returfiber
      a) utan avsvärtning på plats i tabell 18 (utsläpp till vatten), och
      b) med avsvärtning på plats i tabell 19 (utsläpp till vatten),
   8. papper och kartong
      a) som inte är integrerad med produktion av massa i tabell 20 (utsläpp till vatten), eller
      b) som är integrerad med produktion av massa i tabell 20 (utsläpp till vatten), om en sulfat-, sulfit-, kemitermomekanisk eller kemimekanisk process används, och
   9. specialpapper
      a) som inte är integrerad med produktion av massa i tabell 21 (utsläpp till vatten), eller
      b) som är integrerad med produktion av massa i tabell 21 (utsläpp till vatten), om en sulfat-, sulfit-, kemitermomekanisk eller kemimekanisk process används.
Förordning (2018:536)

2 kap. 25 §

  Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2014/738/EU av den 9 oktober 2014 om fastställande av BAT-slutsatser gällande raffinering av mineralolja och gas, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 28 oktober 2014. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 11 kap. 7 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2016:1200)

2 kap. 26 §

  De slutsatser som avses i 25 § anger utsläppsvärden i fråga om
   1. utsläpp till luft av ammoniak från en förbrännings- eller processenhet där selektiv katalytisk reduktion eller selektiv icke-katalytisk reduktion används (tabell 2),
   2. direkta utsläpp av avloppsvatten av oljeindex, totalt suspenderat material, organiskt material mätt som kemisk syreförbrukning, totalkväve, bly, kadmium, nickel, kvicksilver och bensen (tabell 3),
   3. utsläpp till luft av kväveoxid (tabell 4), stoft (tabell 5), svaveldioxid (tabell 6) och kolmonoxid (tabell 7) vid katalytisk krackning,
   4. utsläpp till luft av stoft från en enhet för kalcinering av ofullständigt avgasad koks (tabell 8),
   5. utsläpp till luft av kväveoxid från
      a) en gasturbin (tabell 9),
      b) en gaseldad förbränningsenhet som inte är en gasturbin (tabell 10), och
      c) en förbränningsenhet för flera olika bränslen, om förbränningsenheten inte är en gasturbin (tabell 11),
   6. utsläpp till luft av stoft från en förbränningsenhet för flera olika bränslen, om förbränningsenheten inte är en gasturbin (tabell 12),
   7. utsläpp till luft av svaveldioxid från
      a) en förbränningsenhet för raffinaderibränngas, om förbränningsenheten inte är en gasturbin (tabell 13), och
      b) en förbränningsenhet för flera olika bränslen, om förbränningsenheten inte är en gasturbin eller en stationär gasmotor (tabell 14),
   8. utsläpp till luft av kolmonoxid från en förbränningsenhet (tabell 15),
   9. utsläpp till luft av bensen och andra flyktiga organiska föreningar än metan i samband med lastning och lossning av flyktiga flytande kolväteföreningar (tabell 16),
   10. utsläpp till luft av kväveoxid från en förbränningsenhet eller en enhet för fluidiserad katalytisk krackning med en integrerad utsläppshanteringsteknik (tabell 18), och
   11. utsläpp till luft av svaveldioxid från en förbränningsenhet, en enhet för fluidiserad katalytisk krackning eller en enhet för svavelåtervinning med en integrerad utsläppshanteringsteknik (tabell 19).
Förordning (2016:833)

2 kap. 27 §

  Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2119 av den 20 november 2015 om fastställande av BAT-slutsatser för produktion av träbaserade skivor, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 24 november 2015. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 8 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2018:248)

2 kap. 28 §

  De slutsatser som avses i 27 § anger utsläppsvärden i fråga om
   1. utsläpp till luft av stoft, total mängd flyktiga organiska ämnen och formaldehyd från torken och totala behandlade utsläpp från torken och pressen (tabell 1),
   2. utsläpp till luft av kväveoxid från en direktvärmd tork (tabell 2),
   3. utsläpp till luft av stoft, total mängd flyktiga organiska ämnen och formaldehyd från pressen (tabell 3),
   4. kanaliserade utsläpp till luft av stoft från uppströms och nedströms träbearbetning, transport av trämaterial och formning av fiberbana (tabell 4),
   5. utsläpp till luft av total mängd flyktiga organiska ämnen och formaldehyd från en torkugn för impregnering av papper (tabell 5),
   6. direkta utsläpp av dag- och lakvatten till en recipient av total mängd suspenderat material, (tabell 6), och
   7. direkta utsläpp av processavloppsvatten från träfiberproduktion till en recipient av total mängd suspenderat material och organiskt material mätt som kemisk syreförbrukning (tabell 7). Förordning (2016:833)

2 kap. 29 §

  Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1032 av den 13 juni 2016 om fastställande av BAT-slutsatser för icke-järnmetallindustrin, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 30 juni 2016. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik inom icke-järnmetallindustrin för
   1. verksamheter som omfattas av 4 kap. 12 § miljöprövningsförordningen (2013:251),
   2. verksamheter som omfattas av 15 kap. 11, 12, 13 eller 14 § miljöprövningsförordningen, och
   3. verksamheter som omfattas av 17 kap. 4 § miljöprövningsförordningen. Förordning (2018:248)

2 kap. 30 §

  De slutsatser som avses i 29 § anger utsläppsvärden i fråga om
   1. kvicksilverutsläpp till luft från pyrometallurgiska processer där råvaror som innehåller kvicksilver används (tabell 1), och
   2. utsläpp till recipient från tillverkning av koppar, bly, tenn, zink, kadmium, ädelmetaller, nickel, kobolt och ferrolegeringar (tabell 2). Förordning (2018:248)

2 kap. 31 §

  För koppartillverkning anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga om
   1. kanaliserade utsläpp av stoft (tabell 3),
   2. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol från pyrolytisk behandling av kopparspån samt torkning och smältning av sekundära råvaror (tabell 4),
   3. utsläpp av polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner från pyrolytisk behandling av kopparspån, smältning, raffinering med öppen låga och konvertering i sekundär koppartillverkning (tabell 5), och
   4. svaveldioxidutsläpp från tillverkningen av primär- och sekundärkoppar (tabell 6). Förordning (2018:248)

2 kap. 32 §

  För aluminiumtillverkning, inklusive tillverkning av aluminiumoxid och anoder, anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga om
   1. utsläpp av stoft och bens[a]pyren från anläggningar för aluminiumpasta (tabell 7),
   2. utsläpp av stoft, bens[a]pyren och fluorider från en bakningsanläggning i en anodtillverkningsanläggning som är integrerad med smältare för primäraluminium (tabell 8),
   3. utsläpp av stoft, bens[a]pyren och vätefluorid från en bakningsanläggning i en fristående anodtillverkningsanläggning (tabell 9),
   4. utsläpp av stoft från lagring, hantering och transport av råvaror (tabell 10),
   5. utsläpp av stoft och fluorider från elektrolysceller (tabell 11),
   6. utsläpp av stoft och fluorider från en elektrolyshall (tabell 12),
   7. utsläpp av stoft från smältning, behandling av smälta metaller och gjutning i tillverkning av primäraluminium (tabell 13),
   8. utsläpp av svaveldioxid från elektrolysceller (tabell 14),
   9. utsläpp av stoft från torkning av spån och avlägsnande av olja och organiska föreningar från spånen, från krossning, malning och torrseparering av icke-metalliska beståndsdelar och andra metaller än aluminium samt från lagring hantering och transport i tillverkning av sekundäraluminium (tabell 15),
   10. utsläpp av stoft från ugnsprocesser såsom matning, smältning, tappning och behandling av smält material i tillverkning av sekundäraluminium (tabell 16),
   11. utsläpp av stoft från omsmältning i tillverkning av sekundäraluminium (tabell 17),
   12. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol och polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner från termisk behandling av förorenade sekundära råvaror och från en smältugn (tabell 18),
   13. utsläpp av väteklorid, klor och vätefluorid från termisk behandling av förorenade sekundära råvaror, från en smältugn samt omsmältning och behandling av smält metall (tabell 19),
   14. utsläpp av stoft från krossning och torrmalning i samband med återvinning av saltslagg (tabell 20), och
   15. utsläpp av ammoniak, fosfin (PH3) och svavelväte från våtmalning och urlakning från återvinning av saltslagg (tabell 21). Förordning (2018:248)

2 kap. 33 §

  För tillverkning av bly eller tenn anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga om
   1. utsläpp av stoft från beredning av råvaror i tillverkning av primärt och sekundärt bly eller tenn (tabell 22),
   2. utsläpp av stoft från batteriberedning (tabell 23),
   3. utsläpp av stoft och bly från matning, smältning och tappning i tillverkning av primärt och sekundärt bly eller tenn (tabell 24),
   4. utsläpp av stoft och bly från omsmältning, raffinering och gjutning i tillverkning av primärt och sekundärt bly eller tenn (tabell 25),
   5. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol från torkning och smältning av råvaror i tillverkning av primärt och sekundärt bly eller tenn (tabell 26),
   6. utsläpp av polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner från smältning av primära och sekundära råvaror av bly eller tenn (tabell 27), och
   7. utsläpp av svaveldioxid från matning, smältning och tappning i tillverkning av primärt och sekundärt bly eller tenn (tabell 28). Förordning (2018:248)

2 kap. 34 §

  För tillverkning av zink eller kadmium anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga om
   1. utsläpp av stoft från hantering och lagring av råvaror, torra rostningsberedningar, torrt rostningsmaterial och kalcinering (tabell 29),
   2. utsläpp av zink och svavelsyra från urlakning, rening och elektrolys och för arsan och stiban från rening (tabell 30),
   3. utsläpp av stoft från pyrometallurgisk zinktillverkning (tabell 31),
   4. utsläpp av svaveldioxid från pyrometallurgisk zinktillverkning (tabell 32),
   5. utsläpp av stoft från pelletering och slaggbehandling (tabell 33),
   6. utsläpp av stoft från smältning av metallströmmar och blandade metall- och metalloxidströmmar samt från slaggfumingugnar och Waelz-ugnar (tabell 34),
   7. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol och polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner från smältning av metallströmmar och blandade metall- och metalloxidströmmar samt från slaggfumingugnar och Waelz-ugnar (tabell 35),
   8. utsläpp av väteklorid och vätefluorid från smältning av metallströmmar och blandade metall- och metalloxidströmmar samt från slaggfumingugnar och Waelz-ugnar (tabell 36),
   9. utsläpp av stoft från smältning, legering och gjutning av zinktackor samt tillverkning av zinkpulver (tabell 37), och
   10. utsläpp av stoft och kadmium från pyrometallurgisk kadmiumtillverkning samt från smältning, legering och gjutning av kadmiumtackor (tabell 38). Förordning (2018:248)

2 kap. 35 §

  För tillverkning av ädelmetaller anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga om
   1. utsläpp av stoft från stoftbildande arbetsmoment såsom krossning, siktning, blandning, smältning, förbränning, kalcinering, torkning och raffinering (tabell 39),
   2. utsläpp av kväveoxid från hydrometallurgiska verksamheter som omfattar upplösning eller urlakning med salpetersyra (tabell 40),
   3. utsläpp av svaveldioxid från smältning för tillverkning av dorémetall inklusive tillhörande förbränning, kalcinering och torkning (tabell 41),
   4. utsläpp av svaveldioxid från hydrometallurgiska verksamheter inklusive tillhörande förbränning, kalcinering, och torkning (tabell 42),
   5. utsläpp av väteklorid och klor från hydrometallurgiska verksamheter inklusive tillhörande förbränning, kalcinering och torkning (tabell 43),
   6. utsläpp av ammoniak från hydrometallurgiska verksamheter som omfattar användning av ammoniak eller ammoniumklorid (tabell 44), och
   7. utsläpp av polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner (PCDD/F) från torkning av råvaror som innehåller organiska föreningar, halogener eller andra PCDD/F-prekursorer samt från förbränning och kalcinering (tabell 45). Förordning (2018:248)

2 kap. 36 §

  För tillverkning av ferrolegeringar anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga om
   1. utsläpp av stoft från tillverkning av ferrolegeringar (tabell 46),
   2. utsläpp av polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och dibenzofuraner från ugnar för tillverkning av ferrolegeringar (tabell 47). Förordning (2018:248)

2 kap. 37 §

  För tillverkning av nickel eller kobolt anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga om
   1. utsläpp av stoft från hantering och lagring av råvaror, materialförbehandlingsprocesser, ugnsmatning, smältning, konvertering, termisk raffinering samt tillverkning av nickelpulver och nickelbriketter vid behandling av sulfidmalm (tabell 48),
   2. utsläpp av nickel och klor från urlakning under lufttryck (tabell 49), och
   3. utsläpp av nickel från raffinering av nickelskärsten med användning av ferriklorid med klor (tabell 50).
Förordning (2018:248)

2 kap. 38 §

  För tillverkning av kol eller grafit anger de slutsatser som avses i 29 § utsläppsvärden i fråga om
   1. utsläpp av stoft och bens[a]pyren från lagring, hantering och transport av koks och beck och från mekaniska processer samt grafitering och maskinbearbetning (tabell 51),
   2. utsläpp av stoft och bens[a]pyren från tillverkning av avgasad pasta och avgasade formar (tabell 52),
   3. utsläpp av stoft och bens[a]pyren från bakning och ombakning (tabell 53),
   4. utsläpp av stoft och bens[a]pyren från impregnering (tabell 54), och
   5. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol från blandning, bakning och impregnering (tabell 55). Förordning (2018:248)

2 kap. 39 §

  Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/902 av den 30 maj 2016 om fastställande av BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 9 juni 2016. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för
   1. verksamheter som omfattas av någon av 12 kap. 1-36, 38, 39, 42 och 43 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251), och
   2. verksamheter som omfattas av 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och utför rening av avloppsvatten från verksamheter som avses i 1. Förordning (2018:248)

2 kap. 40 §

  De slutsatser som avses i 39 § anger utsläppsvärden i fråga om
   1. direkta utsläpp av totalt organiskt kol, kemisk syreförbrukning och totalt suspenderat material till en vattenrecipient (tabell 1),
   2. direkta utsläpp av totalkväve, totalt oorganiskt kväve och totalfosfor till en vattenrecipient (tabell 2), och
   3. direkta utsläpp av adsorberbara organiskt bundna halogener, krom, koppar, nickel och zink till en vattenrecipient (tabell 3). Förordning (2018:248)

2 kap. 41 §

  Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/302 av den 15 februari 2017 om fastställande av BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 21 februari 2017. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 2 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2019:613)

2 kap. 42 §

  De slutsatser som avses i 41 § anger utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av ammoniak från grisstall (tabell 2.1), värphönsstall (tabell 3.1) och slaktkycklingsstall (tabell 3.2). Förordning (2019:613)

2 kap. 43 §

  Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1442 av den 31 juli 2017 om fastställande av BAT- slutsatser för stora förbränningsanläggningar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 17 augusti 2017. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för
   1. verksamheter som omfattas av 11 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251),
   2. verksamheter som omfattas av 21 kap. 4, 8 eller 9 § miljöprövningsförordningen, och
   3. verksamheter som omfattas av 29 kap. 5, 9, 11 eller 13 § miljöprövningsförordningen. Förordning (2019:613)

2 kap. 44 §

  De slutsatser som avses i 43 § anger utsläppsvärden i fråga om
   1. ammoniakutsläpp till luft från en förbränningsanläggning där selektiv katalytisk reduktion eller selektiv icke- katalytisk reduktion används (punkt 7), och
   2. direkta utsläpp till recipient från rökgasrening av totalt organiskt kol, totalt suspenderat material, organiskt material mätt som kemisk syreförbrukning, fluorid, sulfat, sulfid, sulfit, arsenik, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly och zink (tabell 1). Förordning (2019:613)

2 kap. 45 §

  För förbränning av stenkol eller brunkol anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 3), svaveldioxid (tabell 4), väteklorid eller vätefluorid (tabell 5), stoft (tabell 6) och kvicksilver (tabell 7). Förordning (2019:613)

2 kap. 46 §

  För samförbränning av avfall med stenkol eller brunkol anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 3), svaveldioxid (tabell 4), väteklorid eller vätefluorid (tabell 5), stoft (tabell 6), kvicksilver (tabell 7), kadmium, tallium, antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, koppar, mangan, nickel och vanadin (tabell 39) samt flyktiga organiska föreningar, polyklorerade dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner (tabell 41).
Förordning (2019:613)

2 kap. 47 §

  För förbränning av fast biomassa eller torv anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 9), svaveldioxid (tabell 10), väteklorid eller vätefluorid (tabell 11), stoft (tabell 12) och kvicksilver (punkt 27). Förordning (2019:613)

2 kap. 48 §

  För samförbränning av avfall med biomassa eller torv anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 9), svaveldioxid (tabell 10), väteklorid och vätefluorid (tabell 11), stoft (tabell 12), kvicksilver (punkt 27), kadmium, tallium, antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, koppar, mangan, nickel och vanadin (tabell 40) samt flyktiga organiska föreningar, polyklorerade dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner (tabell 41). Förordning (2019:613)

2 kap. 49 §

  För förbränning av flytande bränslen anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om
   1. utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 14), svaveldioxid (tabell 15) och stoft (tabell 16) från förbränning av tung eldningsolja eller dieselbrännolja i pannor,
   2. utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 18), svaveldioxid (tabell 19) och stoft (tabell 20) från förbränning av tung eldningsolja eller dieselbrännolja i kolvmotorer, och
   3. utsläpp till luft av svaveldioxid och stoft från förbränning av dieselbrännolja i gasturbiner och gasturbiner som använder två bränslen (tabell 22). Förordning (2019:613)

2 kap. 50 §

  För förbränning av gasformiga bränslen anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om
   1. utsläpp till luft av kväveoxider från förbränning av naturgas i gasturbiner (tabell 24),
   2. utsläpp till luft av kväveoxider från förbränning av naturgas i pannor och motorer (tabell 25),
   3. utsläpp till luft av metan och formaldehyd från förbränning av naturgas i gasmotorer med mager förbränning och gnisttändning (tabell 26),
   4. utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 29), svaveldioxid (tabell 30) och stoft (tabell 31) från förbränning av 100 procent processgaser från järn- och ståltillverkning, och
   5. utsläpp till luft av kväveoxider från förbränning av gasformiga bränslen i gasturbiner i öppen cykel på havsplattformar (tabell 32). Förordning (2019:613)

2 kap. 51 §

  För flerbränsleanläggningar anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om
   1. utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 34), svaveldioxid (tabell 35), väteklorid och vätefluorid (tabell 36) samt flyktiga organiska föreningar, polyklorerade dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner (tabell 38) från förbränning i pannor av 100 procent processbränslen från den kemiska industrin, och
   2. utsläpp till luft av stoft från förbränning i pannor av blandningar av gaser och vätskor bestående av 100 procent processbränslen från den kemiska industrin (tabell 37).
Förordning (2019:613)

2 kap. 52 §

  För förgasning med kombicykel anger de slutsatser som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av kväveoxider (tabell 43), svaveldioxid (punkt 74) samt kvicksilver, stoft och antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, koppar, mangan, nickel och vanadin (tabell 44).
Förordning (2019:613)

2 kap. 53 §

  Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2117 av den 21 november 2017 om fastställande av BAT- slutsatser för produktion av organiska högvolymkemikalier, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 7 december 2017. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 12 kap. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21 eller 31 § miljöprövningsförordningen (2013:251).
Förordning (2019:613)

2 kap. 54 §

  De slutsatser som avses i 53 § anger utsläppsvärden i fråga om
   1. utsläpp av kväveoxider till luft från processugnar och processvärmare (punkt 4, tabell 2.1 och 10.1),
   2. utsläpp av kväveoxider och ammoniak till luft från en krackningsugn för lägre alkener (punkt 4, tabell 2.1),
   3. utsläpp av kväveoxider till luft från en krackningsugn för etylendiklorid (punkt 4, tabell 10.1),
   4. utsläpp av ammoniak till luft från en krackningsugn för lägre alkener när selektiv katalytisk reduktion eller selektiv icke-katalytisk reduktion används (punkt 7, tabell 2.1),
   5. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol och formaldehyd till luft vid produktion av formaldehyd (punkt 45, tabell 5.1),
   6. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol till luft från desorption av koldioxid från det skrubbningsmedel som används i en etenoxidanläggning (punkt 51, tabell 6.1),
   7. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol och bensen till luft vid produktion av fenol (punkt 57, tabell 7.1),
   8. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol, koltetraklorid, klor, väteklorid och polyklorerade dibensodioxiner samt polyklorerade dibensofuraner till luft från toluendiisocyanat- och metylendifenyldiisocyanatprocessen (punkt 66, tabell 9.1),
   9. utsläpp av polyklorerade dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner till luft från en efterförbrännare som behandlar processavgasflöden med innehåll av klorgas eller klorföreningar (punkt 67, tabell 9.1),
   10. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol, summan av etylendiklorid och vinylkloridmonomer, klor, väteklorid och polyklorerade dibensodioxiner samt polyklorerade dibensofuraner till luft från produktion av etylendiklorid och vinylkloridmonomer (punkt 76, tabell 10.2),
   11. utsläpp av polyklorerade dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner till luft från en efterförbrännare som behandlar processavgasflöden med innehåll av klorgas eller klorföreningar (punkt 77, tabell 10.2),
   12. direkt utsläpp av koppar, etylendiklorid och polyklorerade dibensodioxiner och polyklorerade dibensofuraner till en vattenrecipient från etylendikloridproduktion (punkt 81, tabell 10.5), och
   13. utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol till luft från oxidationsenheten vid produktion av väteperoxid (punkt 86, tabell 11.1). Förordning (2019:613)

2 kap. 55 §

  Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1147 av den 10 augusti 2018 om fastställande av BAT-slutsatser för avfallsbehandling, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 17 augusti 2018. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för
   1. verksamheter som omfattas av 29 kap. 56, 65, 66 eller 67 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251), och
   2. verksamheter som omfattas av 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och utför rening av avloppsvatten från verksamheter som avses i 1. Förordning (2020:165)

2 kap. 56 §

  De slutsatser som avses i 55 § anger utsläppsvärden i fråga om
   1. direkta utsläpp av totalt organiskt kol, kemisk syreförbrukning, totalt suspenderat material, oljeindex, totalkväve, totalfosfor, fenolindex, fri cyanid, adsorberbara organiskt bundna halogener, arsenik, kadmium, krom, sexvärt krom, koppar, bly, nickel, kvicksilver och zink till en vattenrecipient (tabell 6.1),
   2. indirekta utsläpp av oljeindex, fri cyanid, adsorberbara organiskt bundna halogener, arsenik, kadmium, krom, sexvärt krom, koppar, bly, nickel, kvicksilver och zink till en vattenrecipient (tabell 6.2),
   3. kanaliserade utsläpp av stoft till luft från mekanisk behandling av avfall (tabell 6.3),
   4. kanaliserade utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol och klorfluorkarboner till luft från behandling av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (tabell 6.4),
   5. kanaliserade utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol till luft från mekanisk behandling av avfall med värmevärde (tabell 6.5),
   6. kanaliserade utsläpp av kvicksilver till luft från behandling av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (tabell 6.6),
   7. kanaliserade utsläpp av ammoniak, lukt, stoft och totalt flyktigt organiskt kol till luft från biologisk behandling av avfall (tabell 6.7),
   8. kanaliserade utsläpp av stoft till luft från fysikalisk- kemisk behandling av fast eller trögflytande avfall (tabell 6.8),
   9. kanaliserade utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol till luft från omraffinering av spillolja, fysikalisk-kemisk behandling av avfall med värmevärde och regenerering av använda lösningsmedel (tabell 6.9), och
   10. kanaliserade utsläpp av väteklorid och totalt flyktigt organiskt kol till luft, från behandling av vattenbaserat flytande avfall (tabell 6.10). Förordning (2020:165)

Whoops, looks like something went wrong.