Förordning (2013:252) om stora förbränningsanläggningar

2 av 95 paragrafer (2 %) har ändrats i förordning (2013:252) om stora förbränningsanläggningar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:662). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-08-22


24 §

  Om det inte krävs kontinuerlig mätning enligt 21 eller 22 §, ska
   1. halterna av svaveldioxider, kväveoxider och stoft i rökgasen mätas minst en gång var sjätte månad,
   2. halten av kolmonoxid i rökgasen mätas minst en gång var sjätte månad, om bränslet är gasformigt, och
   3. utsläppen av totalkvicksilver via rökgasen mätas minst en gång varje år om bränslet är stenkol.

Trots första stycket 1 och 2 får en mätning göras vid den senare tidpunkt som inträffar när anläggningen har varit i drift under högst 700 drifttimmar sedan den föregående mätningen, dock aldrig senare än ett år efter den föregående mätningen. Förordning (2016:662)

25 §

  Tillsynsmyndigheten får i fråga om svaveldioxider och kväveoxider ge dispens från mätkravet i 24 § 1. En dispens ska förenas med villkor om att utsläppen ska kontrolleras på annat sätt. En sådan kontroll ska överensstämma med en CEN-standard eller, om en sådan standard inte finns, en ISO-standard eller annan internationell eller nationell standard för att säkerställa att en likvärdig vetenskaplig kvalitet uppnås. Förordning (2016:662)